Hordaland på 5. plass over landets beste fylker

Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen i årets Kommune-NM. Det viser resultatet fra NHOs KommuneNM 2017.

Publisert 10.08.17

Vestlandet

Av 33 kommuner i Hordaland har 11 kommuner hatt en fremgang, 19 kommuner en tilbakegang og 3 står på stedet hvil i årets KommuneNM. På fylkeslisten beholder Hordaland plassen som nummer 5 av 19
fylker.

Hordaland har i år som i fjor tre kommuner, Austevoll, Bergen og Fjell, blant de 20 høyest rangerte på den nasjonale listen. På topp 100 finner vi 11 av Hordaland-kommunene.

Ser vi på hele landet under ett er det de store byregionene som er vinnerne i årets KommuneNM. Sammen med Oslo, Stavanger og Trondheim går Bergen seirende ut av årets målinger. Alle landets 5 kommuner med mer enn 100 000 innbyggere er
blant de 20 høyest rangerte kommunene i landet. Kommuner omkringliggende de største byene tenderer også til å ha en høy plassering. Noe Os, Askøy og Fjell er eksempler på i Hordaland. På samme måte som de største klart er i toppen, finner man mange av de små på bunnen av lista.

Bergen har gått ned tre plasser sammenlignet med 2011. Bergen gjenspeiler på mange måter hovedtendensene i fylket som helhet. Kommunen scorer veldig høyt på fire av de fem indikatorene, men lavere på arbeidsmarkedsindikatoren.
Nabokommunen til Bergen, Fjell kommune, har falt fem plasser fra fjorårets rangering og er nå på en 18.plass på den nasjonale lista. I fylket er de en god nummer 3. Nedgangen har kommet i flere kategorier men er mest markant for
område arbeidsmarked. Det samme gjelder for Os og Askøy. Mens Bergen og Fjell rangerer relativt høyt i kategorien kompetanse, er Os og Askøy svakt plassert i denne kategorien. Sammenlignet med plasseringene i 2011 er det kun Askøy som er
høyere plassert på lista i årets KommuneNM.

Oljenedturen gir fortsatt utslag
Hordaland scorer i toppsjiktet på de fleste indikatorene. Innen kompetanse er fylket på en 3.plass og får en 4.plass på næringslivsindikatoren. Indikatoren som trekker ned er innenfor arbeidsmarked. Av landet 19 fylker ligger Hordaland i bunnsjiktet på en 17.plass når det kommer til andel arbeidsledige. Kun Rogaland og Aust-Agder har flere arbeidsledige. Nedgangen i oljesektoren har endra situasjonen i arbeidsmarkedet de siste årene, noe som har gitt stort utslag i et offshore-fylke som Hordaland.

Bergen har gått ned tre plasser sammenlignet med 2011. Bergen gjenspeiler på mange måter hovedtendensene i fylket som helhet. Kommunen scorer veldig høyt på fire av de fem indikatorene, men lavere på arbeidsmarkedsindikatoren. Nabokommunen til Bergen, Fjell Kommune, har falt fem plasser fra fjorårets rangering og er nå på en 18.plass på den nasjonale lista. I fylket er de en god nummer 3. Nedgangen har kommet i flere kategorier men er mest markant for område arbeidsmarked. Det samme gjelder for Os og Askøy. Mens Bergen og Fjell rangerer relativt høyt i kategorien kompetanse, er Os og Askøy svakt plassert i denne kategorien. Sammenlignet med plasseringene i 2011 er det kun Askøy som er høyere plassert på lista i årets KommuneNM.

Austevoll på topp i fylket og best i landet på næringsliv

I år som i fjor, er Austevoll den kommunen Hordaland med høyest plassering på den nasjonale listen. Austevoll er en av landets største oppdrettskommuner og rangerer som nummer 1 i kategorien næringsliv i landet. Kommunen gjør det godt i alle indikatorer i denne kategorien, særlig høyt for andel sysselsatte i privat sektor og kommunens kjøp av private tjenester. Inntektsnivået er også høyt. Kommunen har imidlertid et ensidig næringsliv. Årsaken til de gode målingene er trolig at Austevoll ikke har blitt like påvirket av oljenedgangen som flere andre kommuner i fylket.

Noen småkommuner utmerker seg

Fitjar og Fusa er to andre "småkommuner" (under 5000 innbyggere) som befinner seg høyt opp på den nasjonale lista. Fitjar rangerer sterkt innen næringsliv og demografi (pga befolkningsvekst og netto innflytting) og har behold en god plassering gjennom alle seks år. Fusa er på 21. plass innen kompetanse, og rangerer også høyt innen arbeidsmarked. Fusa har klatret på listen i alle år, 83 plasser totalt. En annen liten kommune som har hatt mye framgang er Tysnes. Tysnes er opp 141 plasser siden 2011, den positive utviklingen sees særlig i kategoriene demografi og kompetanse.

Blant de ti kommunene mellom 5 000 og 20 000 innbyggere, befinner Meland, Lindås, Stord og Bømlo på den nasjonale topp 100-lista. Meland er på 32. plass, og gjør det godt i kategoriene næringsliv og demografi.

God på næringsutvikling

Viktige punkter i undersøkelsen er størrelsen på kommunens kjøp av private tjenester, lokal eiendomsskatt og driftsutgiftene til kommuneadministrasjonen. Disse forteller mye om hva som er viktig for kommuneledelsen. Om vi ser på disse indikatorene i sammenheng, kan Askøy kommune trekkes frem som et eksempel på en næringsvennlig kommune. De skårer blant annet høyt ved at kommunen kjøper mye private tjenester, samtidig som de har lav eiendomsskatt. Modalen er fortsatt verstingen i klassen når det kommer til administrasjonsutgifter i kommunen.Se hvordan din kommune er ranger og les flere detaljer

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/


 

 

NHOs kommuneNM ser på indikatorer innen 5 kategorier som er særlig viktig for norske bedrifter. De fem kategoriene er næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi. Tallgrunnlaget er utarbeidet Menon Economics med data fra SSB 2016.