Kan bli verre med gal politikk

Bedriftene i Hordaland tegner et ganske dystert bilde av norsk økonomi i dag. NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil avhenge av at politikken bygger oppunder omstilling og vekst.

Publisert 17.12.15

Vestlandet

De siste kvartalene har markedssituasjonen og utsiktene fremover blitt forverret som for de øvrige Vestlandsfylkene. Det er bare i Rogaland og Møre hvor utsiktene for 2016 vurderes svakere enn for Hordaland.

–       Det finnes imidlertid et lyspunkt, og det er eksporten av tradisjonelle varer. For målt som andel av verdiskapingen, har Hordaland en høy eksportandel. Den svake kronen har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn, og i 2016 venter eksportbedriftene i Hordaland, med unntak av petroleumsprodukter, ytterligere fremgang sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Mange usikkerhetsfaktorer

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter, der 260 av de hører hjemme i Hordaland, har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen.

Se hele rapporten her

–       Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016, men det er svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen. Veksten i norsk økonomi er svak nå ved slutten av året. De to sentrale indikatorene i undersøkelsen, markedssituasjon og sysselsettingsvekst, viser begge de laveste tallene siden etterdønningene av finanskrisen, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO.

Risikabel bankpolitikk

Troen på ny oppgang kommende år vil være betinget av en politikk som bygger opp om omstilling og vekst. Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter i økende grad. Det er særlig små- og mellomstore bedrifter (SMB) som rammes av dette.

–       Det skal lite til for å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet, sier Aarnes. 

–       Derfor virker politikken Norge fører, med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land, unødvendig risikabel. Myndighetene regulerer for fort og for mye.

Skattereform viktig

Aarnes understreker også at behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling, bare blir viktigere. Stortinget begynte behandlingen av skattereformen med høringer i Finanskomiteen denne uken, der NHO selvfølgelig stilte.

–       Å få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping. 

–       Det er også veldig viktig i den situasjon bedriftene står oppe i nå, at myndighetene fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

NRK.no: Næringslivets direktører negative til fremtiden

Nedgangen i oljeinvesteringer gir kraftige virkninger. Blant petroleumsbedriftene i NHO er det nå 50 prosent som oppfatter markedssituasjonen som negativ.

Samtidig går det bra i enkelte bransjer på landsbasis. Fiske- og havbrukssektoren, reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er ganske positive i sine tilbakemeldinger. De sistnevnte får ikke minst drahjelp av ekspansive offentlige satsinger.

–       Det blir særskilt viktig med trykk på samferdsel fremover, sier Knudsen.

Lavt investeringsnivå

Mens offentlige investeringer øker, ligger fremdeles investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et lavt nivå:

–       Det er et for lavt nivå til å underbygge omstilling og ny vekst. Får vi ikke ny vekst i økonomien, vil vi slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover, sier Aarnes.

Han karakteriserer situasjonen nå som usikker, men med små lyspunkter:

–        Det kan se ut til at markedsutsiktene og investeringer ett år frem i tid tar seg litt opp, men fra veldig lave tall.

NHO-bedriftene melder om nærmest nullvekst i sysselsetting neste år på landsbasis. Anslaget på 0,3 prosent sysselsettingsvekst i 2016 er lavt. Det er også et økende antall som varsler permitteringer og oppsigelser kommende kvartal. Aarnes ser for seg at arbeidsledigheten kan nærme seg fem-tallet neste år.

Og NHOs prognoser for sysselsettingsveksten i Hordaland for 2016 er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. 

–       Den betydelige andel av sysselsatte i leverandørindustrien i Hordaland betyr at ledigheten vil øke i første halvdel av 2016. Offshore relaterte bedrifter vil fortsette reduksjonen i sysselsettingen. Det øvrige industrielle miljøet i Hordaland kan dra nytte av ledige kompetanse fra hele Vestlandsregionen og bidra positivt til industriens omstillingsbehov de kommende årene, sier Knudsen.