Kutt ned på planleggingstiden

Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes. Bruk dem! Det sier regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen foran transportetatenes forslag til utbyggingsprosjekter som legges fram neste uke.

Publisert 26.02.16

Vestlandet

Transportetatenes legger mandag 29. februar frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene. Vi har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer.

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener dette bør halveres.

Bare ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år. Et slikt konkret grep kan bety mye for arbeidet med E 16 mellom Bergen og Voss.

For det er dette det handler om for næringslivet, å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler: tidsfrister, økt bruk av statlig plan, begrense muligheter til å utrede nye alternativer i planfasen etc.

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument. Jeg håper derfor at man greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer.

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. Samtidig vil Norge få en kraftig befolkningsøkning de kommende årene. Det vil sette infrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av en god infrastruktur blir da en viktig forutsetting for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig i disse omstillingstider.

 Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Vi har etter mange tiår med underinvesteringer, heldigvis sett en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner og vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner. Skal vi løse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og at halvparten av investeringsbehovet dekkes i neste NTP. Konkret betyr dette at investeringsrammen samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).

Vi har forventninger om at planforslaget både svarer på hvor mye midler som skal brukes, hvor disse midlene prioriteres, hvordan midlene skal brukes mest mulig effektivt, og hvordan sørge for at man har klare planer.