LO og NHOs krav er fortsatt de samme

I Bergens Tidende 8. mai gjør Styret i Aksjonsgruppa for NY E16 Bergen - Voss NO oss en visitt under overskriften "Skremmende feilprioritering hos NHO og LO", og vi kan med en gang si at det utgangspunktet er vi selvsagt uenige i.

Publisert 15.05.17

Vestlandet

Samferdsel er et tema som engasjerer utålmodige bedrifter og ansatte i bedriftene over hele landet. For næringslivet og arbeidslivet er det avgjørende viktig å redusere avstandsulemper til kunder og markeder, redusere transportkostnader, sikre mer forutsigbare transportkorridorer og unngå kork, kø og kaos. Når alle analyser viser at behovet for å forflytte folk, varer og tjenester effektivt vil øke i tiden fremover, blir mobilitetsfremmende tiltak stadig mer viktig: For å bedre flyten internt i byer/byregioner, for å utvide arbeidsmarkedsregionene og for å binde landet sammen. 

Ved rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) i 2013 prioriterte NHO og LO Svegatjønn - Rådal (2015), Sotrasambandet (2017), Hordfast (2019) og Nyborgstunnelen (2014-2017). 

Ved rulleringen i 2017 er våre krav: Sotrasambandet (2017), Hordfast (2018), (lovet av Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF)), E16 Arna – Stanghelle (2021), og Ringvei Øst, inkl. Nordhordlandstunnelen (2021), samt Bymiljøavtalen for Bergen, og at alle disse prosjektene skal inn i første planperiode.

Dette sto vi sammen om, med tilslutning også fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen næringsråd som Hordalands innspill til NTP. NHO og LO har som kjent, trukket seg fra trepartssamarbeidet om samferdsel med fylket, etter at vikarierende fylkesordfører Pål Kårbø har tatt til orde for noe annet enn enigheten vi hadde med fylkesordfører Anne Gine Hestetun sommeren 2016.

I Rogaland åpner Ryfast i 2019, da er Ryfylke fergefritt, byggingen av Rogfast starter nå, da er Stavanger og Haugalandet fergefritt, og så starter byggingen av fire felts vei mellom Stavanger og Kristiansand, samt infrastrukturtiltak i og rundt Stavanger.

På samme måte er prosjektene i Hordaland relatert til verdiskaping og sysselsetting. I Hordaland er E39 mellom Bergen – Sunnhordland, Stavanger i store perioder stengt! Europaveien er kun åpen i 5 minutter hvert 30. minutt og stengt i enda lengere perioder om natten.

Når det er sagt vet vi at ved neste rullering av transportplanen ligger det enda flere prosjekter på tallerkenen, Rv.13 Vikafjellet, E39 Eikefet - Romarheim, E16 Stanghelle - Voss, Arm fra Bergen til E134, Sunnhordlandsdiagonalen, påkobling av Austevoll og Fusa til E39 for å nevne noen.

Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V) skal ha honnør for at de har gitt utrykk for at de "ikke har gjort jobben" for Hordaland når det gjelder NTP. Det er en erkjennelse vi mener flere burde tatt inn over seg.

Så til styret i Aksjonsgruppa for NY E16 Bergen - Voss NO, adressaten var Regjeringen frem til NTP ble lagt frem, men er nå Stortinget. Slik sett retter dere baker for smed, NHO og LOs krav har med E16 Arna – Voss med oppstart første periode. Stortinget skal behandle NTP før sommeren, og til Stortinget har vi følgende budskap:

NHO og LO er fornøyd med at Regjeringen har lagt frem en ambisiøs NTP-ramme, men ser også klare rom for forbedringer – ikke minst for viktige prosjekter for næringslivet på Vestlandet. Vi har fem forslag til løsninger:

  1. Mer offensiv investeringsprofil enn det som ligger til grunn slik at man kan fremskynde oppstart av viktige prosjekter som E39 Hordfast, E16 Bergen – Voss (Arna – Stanghelle), Ringvei øst, inkl. Nordhordlandstunnelen, samt Øst - Vest forbindelser.

  2. Sikre at samferdsel fortsatt blir prioritert og fulgt opp i de årlige statsbudsjettene.

  3. Prioritere de viktigste prosjektene. Et samlet nærings- og arbeidsliv står bak betydningen av E39. Når det gjelder Øst - Vest savner vi tydeligere prioriteringer i NTP.

  4. Mer fokus på kostnadsutvikling i sektoren. Med store utbyggings- og forbedringsbehov rundt omkring i landet, må man være nøkterne i valg av standard og dimensjoner for veien, men samtidig ivareta kvalitet som sikkerhet og fremtidige trafikkprognoser.

  5. Mer effektiv planlegging. Ambisjonen om halvert planleggingstid må inn igjen i NTP og sikre at dette blir et sentralt styringsparameter for raskere fremdrift av viktige samferdselsprosjekter.NHO   Hordaland       LO Hordaland
Tom    Knudsen         Roger Pilskog

Regiondirektør           Distriktssekretær