Vellykket møte med Hordalandsbenken

God og tett myndighetskontakt på vegne av våre medlemsbedrifter er blant NHOs viktigste oppgaver. Denne uken møtte NHO Hordaland Hordalandsbenken.

Publisert 06.06.14

Hordaland

Målet med møtet var å informere Hordalandsbenken om viktige saker for NHOs medlemsbedrifter. 

Samferdsel

Svegatjørn-Rådal-veien var ett av temaene som ble tatt opp. Regjeringspartiene lovet fullt trykk fremover, men på tross av dette er det sannsynlig at det blir en forsinkelse i saken. Forsinkelsen skyldes at saken ikke vil bli vedtatt før sommeren, hvilket betyr at verdifull tid går tapt frem til den kan vedtas på senhøsten 2014. Kontraktene inngås ni måneder etter det.

NHO Hordaland etterlyste også høyere frekvens på fergenettet mellom Bergen og Stavanger.  Fergene bør gå kontinuerlig i påvente av fergefri E39, og reisen bør gjøres mer sømløs gjennom innføring av Autopass på disse strekningene.

Økonomi

NHO observerer at bankreguleringer svekket veksten i norsk økonomi gjennom 2013. Den pengepolitiske innstrammingen som ble gjennomført for å øke egenkapitalandelen i norske banker har resultert i at husholdningene kjøper mindre og sparer mer.

Økende arbeidsledighet og reduserte yrkesfrekvenser

Avdempingen i den økonomiske veksten speiles i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsveksten forventes å være under 1% i 2014, mens arbeidsledigheten har økt siden 2012. Ifølge budsjettet vil den fortsette å øke til 3,7% i 2014.

Skuffet over permitteringsreglene

Et viktig poeng under møtet var at innstrammingen i permitteringsreglene, som tredde i kraft ved årsskiftet, vil bidra negativt til arbeidsledighetsstatistikken. Endringen innebærer blant annet at perioden som arbeidsgiver må betale for ved permittering vil øke fra 10 til 20 dager.

NHO mener at denne endringen kan føre til at bedrifter velger oppsigelse selv ved midlertidig arbeidsbortfall. Dette er uheldig både for bedriftene og arbeidstakerne. Meldingen til Hordalandsbenken var derfor at regjeringen bør oppheve økningen av arbeidsgiverperioden ved permitteringer.

Bemanningsbyrådirektivets krav til likebehandling

Norsk Industri sin siste tolkning av dette direktivet er at innleide ikke har krav på dekning av reise, opphold eller diett. Dette er begrunnet i at det er bemanningsbyrået som ansetter arbeidstaker for å arbeide på en konkret bedrift i Norge. Likebehandlingsreglene utløser dermed ikke rettigheter for den utleide/innleide i innleiebedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten/VO.

Behov for flere tiltaksplasser

Statsbudsjettet dreier arbeidsmarkedstiltakene for ordinære arbeidssøkere til personer med nedsatt arbeidsevne. Antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne øker med 3000, men samtidig reduseres antall tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere med 4000. Samlet sett vil det si en nedgang i antall tiltaksplasser, og andel tiltaksplasser per arbeidsledig har ikke vært så lavt siden 2006.

Hordalandsbenken ble oppfordret til å arbeide for å bevilge flere tiltaksplasser til ordinære arbeidssøkere. En mer konstant andel tiltaksplasser per arbeidsledig vil sikre en forutsigbar og motsyklisk arbeidsmarkedspolitikk. Nå som vi går inn i en periode med lavere økonomisk vekst blir dette spesielt viktig.

Samtidig er NHO svært fornøyd med at regjeringen nå gjennomgår lover og regelverk for å inkludere flere i arbeidslivet og øke arbeidsinnsatsen blant annet ved forenkling og økt fleksibilitet.

Enkeltsaker

- Vi gleder oss over regjeringens økte satsing på innovasjon. 30 millioner går til etablerertilskudd og forskningsbasert nyskaping.

- NHO forventer at innføres nøytral mva. for statlig sektor i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

- Vi er positiv til videreføringen av den lave el-avgiften for industri og bergverk, samt avgiftsfritaket for treforedling. Dette gir industrien forutsigbarhet og stabilitet fremover.