Regjeringen åpner for unntak fra vikarbyrådirektivet

- Viktig steg for å styrke norsk leverandørindustris konkurransekraft, sier Lars Solberg, administrerende direktør i Apply Leirvik.

Publisert 12.06.14

Hordaland

Dette var er en av de viktigste sakene NHO Hordaland fremmet under møtet med Hordalandsbenken Stortinget 4. juni i år. Saken har blitt tatt opp på de siste 3 møtene med benken, da våre medlemsbedrifter har meldt inn at direktivet fører til merkostnader for bedriftene etter at det ble innført fra 1.1.2013. 

Endringene innebærer at vikarer ikke nødvendigvis må ha samme lønn som bedriftens faste ansatte. Fagforeninger med innstillingsrett vil kunne inngå tariffavtale med bemanningsbyrået eller byråets arbeidsgiverorganisasjon. Denne oppdateringen av arbeidsmiljøloven har lenge vært etterlyst av næringslivet.

- Ved å ta i bruk denne unntaksbestemmelsen så betyr ikke det lavere lønn til de innleide, men det betyr i praksis at partene i arbeidslivet nå får en adgang til å fastsette en tariff – en lønnsbestemmelse som gjelder for den utleiebedriften, forklarer arbeidsminister Robert Eriksson.

EUs vikarbyrådirektiv, som ble norsk lov i 2013, krever at innleide arbeidstakere skal behandles på samme måte som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier. Bedrifter som tidvis er avhengige av et stort antall innleid arbeidskraft har slitt med at denne regelen har gjort det vanskeligere og dyrere å leie inn personale.

Rammer også byggenæringen
Nå melder også byggenæringen  om økte kostnader ved innleie.
- Det er svært gledelig at regjeringen i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven går inn for å innføre unntak for likebehandling av vikarer, sier personalleder Vidar Hundvin i Stoltz Entreprenør AS i Bergen.

- Likebehandlingsprinsippet innebærer at vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som bedriftenes egne ansatte. For bedrifter innen bygg og anlegg som benytter seg av innleid arbeidskraft medfører imidlertid dette prinsippet at den innleide arbeidskraften blir vesentlig dyrere enn bedriftens egne ansatte, fordi man i tillegg til lønn og sosiale utgifter også må betale avgift til vikarbyrået. I sum kan kostnadene bli mer enn 20 prosent høyere, som medfører et betydelig press på lønnsomheten i en bransje som generelt har små marginer, sier Hundvin.  

Vidar Hundvin fremholder at man i rekrutteringen til Stoltz Entreprenør primært satser på utdanning av lærlinger til fagarbeidere, men at knapphet på arbeidskraft også gjør det nødvendig å leie inn arbeidskraft for å være leveringsdyktig.

- Utdanning av lærlinger inngår i den «Samfunnskontrakten» entreprenører tilknyttet NHO har inngått med myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene. Dette er en del av det samfunnsansvaret vi har påtatt oss for at vi også i fremtiden skal ha en levedyktig bygg- og anleggsnæring i Norge. Inntak av lærlinger har en kostnad, og med den konkurransen vi opplever, ikke minst om anbud for offentlige byggherrer, sier det seg selv at vi ikke både kan satse på lærlinger og betale en uforholdsmessig høy pris for innleid arbeidskraft. Et unntak fra likebehandlingsprinsippet i EUs vikarbyrådirektiv vil derfor også være et viktig bidrag for at vi kan bidra til økning i tallet på lærlingeplasser i byggfagene, sier Hundvin.    

Et spesielt viktig ankepunkt har vært at land Norge konkurrerer med enten innførte unntaksbestemmelser tidlig etter implementering, eller ikke er underlagt direktivet. Dette har svekket konkurranseevnen til norske bedrifter betydelig. Endringen blir derfor godt tatt i mot av næringslivet.

- Dette er viktig steg for å styrke norsk leverandørindustris konkurransekraft, sier Lars Solberg, administrerende direktør i Apply Leirvik. - Apply Leirvik er i et marked der prosjektenes størrelse og krav til leveringstid fører til store svingninger i sysselsetting, fra perioder med mange innleide/vikarer til perioder med permittering av egne ansatte, forklarer Solberg.

- Unntak fra Vikarbyrådirektivet, oppmyking av arbeidstidsreglene i Arbeidsmiljøloven sammen med en reversering av lov om permitteringer er de viktigste rammevilkårene som regjeringen kan hjelpe oss med på kort sikt.

Regjeringen åpner samtidig for utvidet adgang til overtidsarbeid og søndagsjobbing, flere midlertidige ansettelser og nye regler for aldersgrenser.