Stimulere til investering, vekst og utvikling

Hvilken effekt kunne et tilpasset skattesystem hatt på investeringslysten og dernest sysselsettingen, spør regiondirektør Tom Knudsen.  Han mener skattereformen sikrer både investering, vekst og utvikling.

Publisert 26.01.16

Vestlandet

Tøffe tider på begynnelsen av 90-tallet ga en helt nødvendig og vellykket skattereform. Nå når mange bedrifter igjen sliter og den internasjonale konkurransen er knallhard, trenger vi en ny og grundig reform.

I disse dager behandler Stortinget skattemeldingen. Her bør skattereformen i 1992 være en inspirasjon. Det må gjøres nødvendige og dristige grep i skattesystemet – ikke bare mindre endringer som krever ny justering om få år. Gevinsten kan vise seg å bli stor.

Situasjonen i 1992 minner om i dag. Det var tøffe tider på slutten av 1980-tallet og skattesystemet var ikke rigget for å stimulere til investeringer og vekst. Skattesystemet bidro ikke til at penger ble investert slik at samfunnsnytten ble størst mulig, men der skattebesparelsen var størst.

I 1992 gikk man dristig til verks og reduserte skatten på kapitalinntekter og selskapsoverskudd med 22,8 prosentpoeng, fra 50,8 til 28 prosent. Det var hele 10 prosentpoeng under OECD-gjennomsnittet. Samtidig ble mange fradrag og avsetningsordninger ryddet unna. Det er godt dokumentert at skattereformen den gang bidro vesentlig til den påfølgende økonomiske veksten og veksten i skatteinntekter fra selskapene utover på 1990-tallet, slik figuren viser. Lavere selskapsskattesats og bredere grunnlag bidro til høyere skatteinntekter.

Hvorfor i Hordaland når det er lettere i utlandet?
Ikke alt er likt som den gang. Skattesystemet er heller ikke i dag rigget for å stimulere til investeringer og vekst, men det er av andre årsaker enn i 1992. Kapital flyttes nå enkelt og raskt over landegrensene, og internasjonale selskaper tilpasser seg for å betale minst mulig selskapsskatt.
Vi må derfor legge forholdene til rette slik at vi stimulerer til økt investering. For utenlandske virksomheter kan det være lite eller helt uaktuelt å etablere seg i Hordaland, nettopp med årsak i en skattepolitikk som gjør dette ugunstig.

- Hvilket næringsliv kunne vi hatt i Hordaland?

Hvilket næringsliv kunne vi hatt i Hordaland? 

Hvor mange flere bedrifter kunne etablert seg i vår region dersom bedriftene ble stimulert til å øke sine investeringer?  Det er både farlig og vanskelig å spå om framtiden, men jeg stiller likevel spørsmålet om hvilken effekt kunne et tilpasset skattesystem hatt på investeringslysten og dernest sysselsettingen? Kunne våre bedrifter delvis unngått deler av nedbemanningen? 

Med færre investeringer i Norge, svekkes også grunnlaget for mange mindre virksomheter. Det blir færre arbeidsplasser, og Norge taper skatteinntekter som er viktige for å løse samfunns- og velferdsoppgaver. Vi må derfor legge til rette for at det hele tiden kommer ny virksomhet og nye arbeidsplasser der andre forsvinner.

Skatteregime for investeringer, vekst og utvikling
En ny og grundig reform av skattesystemet vil være et viktig bidrag til videre økonomisk vekst og grunnlag for fremtidige skatteinntekter. Kjernen i reformen er lavere selskapsskatt. Scheelutvalget mente at 20 prosent vil være et passende nivå – gitt dagens skattenivå i sammenlignbare land. Satsene i andre land reduseres imidlertid raskt, og det er ikke sikkert dette er tilstrekkelig lavt om noen år. I denne omgang bør satsen reduseres til 20 prosent i 2018. I 1992 finansierte man satsreduksjonen ved å utvide selskapsskattegrunnlaget. I dag er det mindre rom for dette, og satsreduksjonen må derfor finansieres ved å flytte skattebyrden over på mer robuste skattegrunnlag som forbruk og fast eiendom.  

Skattesystemet må også legges opp slik at det stimulerer til privat eierskap i norske bedrifter, ikke bare i boliger og hytter. I nedgangstider blir bedriftene ekstra sårbare, og det gir liten mening at eierne må ta ut utbytte for å betale formuesskatt i år hvor bedriften ikke går med overskudd. NHO oppfordrer igjen til at formuesskatten avvikles, eller i hvert fall at næringsrelatert kapital skjermes slik regjeringen i stortingsmeldingen har sagt at den skal vurdere.

I dag er det store utfordringer og nedbemanning i mange bedrifter. Vi må få et skatteregime som stimulerer til investeringer, vekst og utvikling. Slik kan vi lette de vanskelige omstillingsprosessene vi står overfor, og dermed være best mulig rigget for ny vekst og flere arbeidsplasser i Hordaland og på Vestlandet