Statsbudsjettet 2017: Legger til rette for flere private jobber

- Budsjettet legger til rette for at bedriftene kan skape og sikre arbeidsplasser, sier regiondirektør Tom Knudsen om neste års statsbudsjett.

Publisert 06.10.16

Vestlandet

- Vi trenger flere private arbeidsplasser i Norge og på Vestlandet, også for å sikre inntekter til fellesskapet. Det er derfor bra at regjeringen leverer på samferdsel og målrettede tiltak for sysselsetting.

Knudsen er særlig fornøyd med at regjeringen vil bevilge midler til oppstart av det forberedende arbeidet på Rv 555 Sotrasambandet.
- Det at regjeringen nå foreslår å legge startbevilgningen på plass for dette prosjektet, betyr at arbeidet kan starte i 2017. Det er på høy tid at dette kommer i gang, mener Knudsen.
Sotrasambandet har en prislapp på 8,9 milliarder kroner, og skal etter planen stå klart i 2021-22. Regjeringen legger opp til at det nye sambandet blir bygget som et offentlig-privat-samarbeid (OPS).

-Våre bedrifter er avhengige av gode veier og velfungerende kollektivtilbud. At regjeringen nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) er veldig bra, sier Knudsen.
I NHO hadde vi gjerne sett en sterkere og mer offensiv satsning på fergefri E 39. 
At regjeringen foreslår å bevilge midler til E 39 Rogfast er positivt forutsatt en får oppstart av dette viktige samferdselsprosjektet i 2017. For E39 Hordfast er det viktig å få nødvendige politiske avklaringer raskt, slik at oppstart kan skje i 2018.

Trenger flere private arbeidsplasser
Den utfordrende arbeidsmarkedssituasjonen setter sitt preg på regjeringens forslag til budsjett.
Regjeringen legger fram en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner.  
-Selv om våre medlemmer i mange steder av landet nå melder om bedre tider, kanskje særlig innenfor reiseliv og sjømat, er det fortsatt vanskelig for svært mange på Vestlandet. Tiltakene i budsjettet rettet mot Sør- og Vestlandet vil bidra til at flere kommer i arbeid.
I tiltakspakken inngår ekstraordinære vedlikeholdstilskudd til kommuner og helseforetak, dekkelegging av gang og sykkelveger, flom- og skredtiltak i tillegg til at dagens nivå på arbeidsmarkedstiltak opprettholdes.

- Selv om våre medlemmer i mange steder av landet nå melder om bedre tider, kanskje særlig innenfor reiseliv og sjømat, er det fortsatt vanskelig for svært mange på Vestlandet, sier Tom Knudsen - regiondirektør NHO Hordaland Fotograf: Moment studio

Tom Knudsen

Regiondirektøren peker særlig på at innholdet i tiltakspakken har betydning for sårt tiltrengt vedlikehold på Vossabanen og Jærbanen som får 480 millioner kroner ekstra til vedlikehold.
I tillegg vil ekstra midler til vedlikehold av riksvegnettet og utbedring av skader på havner på Vestlandet bidra til økt aktivitet og sysselsetting i vår region, sier Knudsen.