Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Halvparten (51%) av NHOs medlemsbedrifter i Hordaland melder at de har et udekket kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer for 2016.

Publisert 17.02.16

Vestlandet

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. 46 % melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Blant bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, er det flest som oppgir at de vil dekke behovet ved å heve kompetansen til dagens ansatte. Fortsatt er det også mange bedrifter som oppgir at det er aktuelt å dekke kompetansebehovene gjennom nyansettelser. To tredeler av alle bedriftene med udekket kompetansebehov svarer dette i 2016.

- Når halvparten av NHOs medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov viser dette at det fortsatt er en stor mismatch mellom tilbud og behovet etter kompetanse, ikke bare i Norge, men også i vår region, sier Tom Knudsen.  Han mener dette kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. Det er problematisk, fordi tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse i verdensklasse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping i norsk næringsliv.

Næringslivet har klare forventninger til at utdanningssystemet kan levere den kompetansen som etterspørres. Tilbudsstrukturen må derfor være tilpasset kompetansebehovene i norsk arbeids- og næringsliv, mener Knudsen.   Elever og studenters ønsker kan ikke være det dominerende prinsippet for dimensjonering av utdannings- og studietilbud. Men gitt dagens system for dimensjonering, er vi i NHO opptatt av at ungdom må få god informasjon om hvilken kompetanse næringslivet har behov for, kommenterer Knudsen.

Fortsatt stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Tross nedgangen i oljesektoren er det fremdeles et stort behov for ingeniører.
43 % av NHOs medlemsbedrifter i Hordaland sier at de i noen grad eller i stor grad har behov for fagkompetanse innen ingeniør- og tekniske fag de neste fem årene.

Det er innen byggfag, elektrofag og mekaniske fag at kompetansebehovet er størst, der 31 % av bedriftene svarer at de vil ha behov for å rekruttere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn innen bygg- og anleggsteknikk de neste fem årene. Selv om det daglig skrives om nedbemanninger i oljebransjen, må ikke unge la seg skremme fra å bli ingeniører.  6 av 10 (50% i Hordaland) av bedriftene melder om behov for fagarbeidere.
Det er størst behov for fagarbeidere innenfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

-Dette
viser at vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag. Bare innenfor bygg og anlegg vil Norge mangle
30.000 fagarbeidere i 2030, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi må jobbe aktivt for at lærlingsklausuler i
offentlig anbud fortsatt blir viktige virkemiddel og sikre at partene i arbeidslivet får forme læreplanene og gjøre dem relevante, sier
Knudsen.

Dette er kompetansebarometeret:

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter
  • Gjennomført av NIFU november 2015 til januar 2016
  • 5183 bedrifter har svart 
  • Skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
  • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg

NHOs Kompetansebarometer 2016

Les mer om behovet for kompetanse og utdanning