Vi meiner

Her finn du mellom anna kronikkar og andre meningsytringar frå NHO Vestlandet

Nyheter

 • Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

  19. juli 2017
 • Næringsfiendtleg av Nei til EU

  Nei til EU – til EØS og internasjonalt samarbeid – sluttar aldri å overraske. Nok ein gong prøver dei å få folk til å tru at ein førti år gammal frihandelsavtale kan erstatte dagens EØS-avtale.

  23. mai 2017
 • Helse som næring

  Helsenæringa er eit heilt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med særs høgt forskingsbidrag og stor eksportdel har den eit enormt potensial.

  14. juni 2016
 • Havbruk – ei framtidsnæring

  Først; la oss vere samde om at dersom vi skal produsere og leve av noko her i dette landet så er det slik at all produksjon gir avtrykk og konsekvensar! Ein produserer ingenting av luft og kjærleik.

  15. mars 2016
 • Store kommunar og lokal velferd

  NHO har foreslått at 77 større kommunar bør erstatte dagens 428. Dagens regionale bu- og arbeidsmarknader har vakst enormt sidan 1960-åra, då dagens kommunegrenser blei bestemt.

  22. september 2015
 • Målretta opplæring

  NHO Sogn og Fjordane meiner at ein må satse på skreddarsydde opplæringsopplegg der målgruppa er innvandrarar eller menneske som av ulike årsaker har vore lenge utanfor arbeidslivet.

  30. juli 2015
 • Det offentlege må vise privat sektor tillit

  Offentlege og private føretak konkurrerer i stadig større grad med kvarandre om oppgåver retta inn mot det offentlege. Innanfor ei rekkje område ser vi at offentleg sektor ønskjer å ta over oppgåver som i dag blir, eller i morgon kan, leverast av private leverandørar.

  12. juli 2017
 • Etabler ein sterk vestnorsk region

  NHO både nasjonalt og regionalt er tydeleg på at vi på prinsipielt grunnlag ønskjer berre to forvaltningsnivå i Norge.

  8. juni 2016
 • Hei, du! Du, ja!

  NHO satsinga Ringar i Vatnet har som mål å få flest muleg av NHO sine medlemsbedrifter til å tilsetje menneske som av ulike årsaker har hamna utanfor arbeidslivet.

  22. februar 2016
 • Skap mindre alkoholbyråkrati!

  Frå årsskiftet kan kommunepolitikarane i Sogn og Fjordane forenkle kvardagen for serveringsbransjen.

  14. september 2015
 • Kven kan vi eigentleg lite på?

  Valkampen er i gang, og ordbruken til politikarane blir kvassare; meir fantasifull og biletleg. Påstandar og karakteristikkar haglar. Så, kven kan vi stole på?

  26. mai 2017
 • Ei utvikling vi ikkje kan stogge

  For kring eitt år sidan sette NHO-sjef Kristin Skogen Lund seg inn i ein Uber Black-bil. VG var med. Bileta og NHO sin årskonferanse 2016 blei startskotet for debatten om delingsøkonomi i Norge. Reaksjonane på køyreturen var både positive og mindre positive.

  24. februar 2017
 • Den norske potensial

  Eit skifte frå bruk av fossile til fornybare råstoff er ein føresetnad for det såkalla lågutsleppsamfunnet.

  8. juni 2016
 • Godt nytt om skattekutt

  NHO Sogn og Fjordane er svært nøgd med høyringsnotatet som regjeringa no har lagt fram.

  30. juli 2015