Se resultatene i NHOs Kommune NM

Resultatene fra NHOs KommuneNM for 2015 er klare. Hamar, Lillehammer og Gjøvik kommer på de tre første plassene i Innlandet.

Det er en trend at kommuner med høy befolkningstetthet kommer bedre ut enn småkommunene, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad.

- Det er en trend at kommuner med høy befolkningstetthet kommer bedre ut enn småkommunene, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad.

Publisert 05.08.15

Innlandet

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer. Indikatorene er delt inn i fem forskjellige områder:

  • Næringsliv
  • Arbeidsmarked
  • Demografi
  • Kompetanse
  • Kommuneøkonomi

Årets barometer viser at det har blitt mindre forskjeller i verdiskaping, mens forskjellene særlig har økt for enkelte av indikatorene innenfor kommuneøkonomi.

Hovedbildet er at de høyest rangerte kommunene ligger i det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Kommunene i innlandet ligger nærmere gjennomsnittet, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet.

Sjekk din region eller kommune her

Hamar, Lillehammer og Gjøvik troner

Hamar, Lillehammer og Gjøvik leder kommer på de tre første plassene i Innlandet. Nasjonalt havner Hamar, Lillehammer og Gjøvik på hhv. på 36., 47. og 85. plass av landets 428 kommuner. Plasseringen baserer seg på hovedindikatorene næringsliv/privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Ser man på landets 77 regioner, så kommer Hamarregionen best ut på en 20. plass, mens Lillehammer- og Gjøvikregionen kommer på plassene 27 og 39. 

Her får du hele rapporten om KommuneNM

Resultater for Innlandet

Både Hamar og Lillehammer kommuner har fremgang i forhold til foregående år, mens Gjøvik beholder plasseringen. Den viktigste grunnen til Hamar sin gode plassering er kompetanse, dvs. antall sysselsatte med minst 4 års høyere utdanning, andel sysselsatte med bestått fagprøve og andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning. Gjøvik og Lillehammer scorer noe svakere her, men ligger likevel relativt høyt i nasjonal sammenheng. Lillehammer scorer høyere enn de to andre bykommunene på demografi, dvs. befolkningsvekst, unge i forhold til eldre i arbeidsstyrke, netto innflytting og aldringsprognose.

Det er en trend at kommuner med høy befolkningstetthet kommer bedre ut enn småkommunene

- Det er en trend at kommuner med høy befolkningstetthet kommer bedre ut enn småkommunene, sier regiondirektør i Innlandet, Åge Skinstad.

Resultatene understreker at det er behov for en kommunereform. Resultatene underbygger at det nettopp er småkommunene som burde stå i første rekke for å fremme reformen. Resultatene viser også at det er de typiske regionsentrene som må være trekkraften i forhold til regional utvikling.

Øvrige resultater i Innlandet

Vestre Toten og Ringsaker ligger på 4. og 5. plass av Innlandets kommuner, og på hhv. 114. og 131. plass nasjonalt. Nord-Aurdal er nr 6 på Innlandets liste og går nasjonalt frem 55 plasser og har den største fremgangen av Innlandets kommuner. Dovre har den nest største fremgangen med 54 plasser, dernest kommer Lom med 42.  

Sør i regionen kommer Kongsvinger kommune på 15. plass i Innlandet. Bykommunen Kongsvinger scorer således markant best i regionen, men ligger på 223. plass nasjonalt. Dette er en tilbakegang på 15 plasser fra fjoråret. Elverum ligger på en 8. plass i Innlandet, en plass ned fra tidligere, men scorer best i sin region.

5 argumenter for større kommuner

Hadelandskommunene har en liten nedgang fra tidligere år, men havner alle på den øvre halvdel av Innlandslisten.  

I Nord-Østerdal scorer Tolga kommune meget høyt på indikatoren arbeidsmarked (sysselsettingsandel, sykefravær, antall uføre, arbeidsledige og arbeidsmarkedsintegrasjon). De havner på 16. plass i Innlandet og 226 plass nasjonalt. Alvdal (7) og Tynset (9) scorer totalt sett best i denne regionen.

På den regionvise resultatlisten, har Hamarregionen gått fra en 37. plass i 2009 til en 20. plass i 2014. Fremgangen er spesielt markant på indikatoren næringsliv (bl.a. nyetableringer og privat sysselsetting).  Lillehammerregionen ligger på en 27. plass, som er relativt stabilt. Gjøvikregionen har hatt en fremgang fra 47. plass i 2009 til 39. plass i 2014.    

I den andre delen av skalaen kommer Kongsvingerregionen dårligst ut på en 72. plass. Kommuneøkonomien (bl.a. administrasjonsutgifter, eiendomsskatt og balansen inntekter/utgifter) trekker mye ned. Det positive er at indikatoren Næringsliv har hatt en markant fremgang. Andre regioner som ligger relativt lang nede på listen er Gudbrandsdalen, Elverum og Hadeland (hhv. plassene 66, 64 og 57). Disse tre har alle hatt en tilbakegang fra 2009.

Roper på kommunereform