Hvordan kan vi utvikle Innlandet i fremtiden?

NHO Innlandet, Sparebanken Hedmark og DnB arrangerte et lokalt arrangement på DnBs hovedkontor kvelden før NHOs årskonferanse.

Publisert 08.01.16

Innlandet

NHO Innlandet arrangerte i samarbeid med Sparebanken Hedmark og DnB et arrangement kvelden før NHOs årskonferanse "REMIX - det nye arbeidslivet." Hensikten med arrangementet kvelden før var å samle viktige næringslivsaktører i Innlandet for å diskutere hvordan vi kan skape en offensiv regionen i fremtiden.

Konjunkturbarometeret

Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, presenterte banken sitt konjunkturbarometer. Heiberg viser til at vi på Innlandet for tiden har sysselsettingsvekst, produksjonsvekst og jevnt god lønnsomhet. Svekket oljepris, lavere kronekurs og bedre tilgang på kompetanse er faktorer som bidrar i positiv retning. Likevel må næringslivet i Innlandet være offensive og evne å skape innovasjon og utvikling. I den grad vi klarer å utnytte naturressurser og sterke industri- og kompetansemiljøer vil dette være viktige suksessfaktorer for fremtiden.

Avslutningsvis utfordret Heiberg politkerne på at han gjerne kunne se for seg et kontantløst samfunn.

- Vi kan klare oss uten kontanter. I et kontantløst samfunn vil vi kunne unngå problemer med ran og økonomisk kriminalitet. Utfordringer med svarte penger vil også bli mindre, argumenterte Heiberg.

Innlandets olje

Jahn-Petter Dahlum i DnB presenterte en forventningsindeks (samlet indeks for ansatte, omsetning og lønnsomhet) fra DnB der han viste til langt bedre resultater for Hedmark og Oppland enn tidligere. Han mente også at vi er svært heldige med vår beliggehet i for hold til fjellområdene, og betegnet dette som "Innlandets olje." Dahlum redegjorde for en økning på 25,8 % og 17,1 % på antall fritidsboliger i henholdsvis Oppland og Hedmark siden år 2000 frem til 2014. Det er totalt 15 kommuner i Innlandet som har flere hytter enn hus. Nå er det også rimeligere for turister fra utlandet å feriere i Norge, og dette nyter reiselivsnæringen godt av.

Dahlum var også opptatt av at vi trenger omstilling – og at denne debatten har skutt fart den siste tiden.

- Makrobildet er usikkert og veksten i økonomien forventes å bli lavere i årene fremover. I tillegg øker endringstakten rundt oss. Endringskapasitet handler om å ha evne til å omstille seg. Vi ser at det hovedsakelig er nye og innovative bedrifter som skaper vekst og nye arbeidsplasser. Derfor blir gründerne bare viktigere og viktigere for at vi skal evne å opprettholde det velferdssamfunnet vi har i dag også i fremtiden. Nye næringer må få vokse og gro – vi må hjelpe oppstarterne med å lykkes i større grad. Det viktigste er ikke å snakke om hva vi skal leve av etter oljen, men hva vi skal gjøre nå for å sikre omstilling i tiden som kommer, sier Dahlum.
 

Ny digital hverdag

Kaj-Martin Georgsen fra DnB presenterte nye digitale trender. Han viste til at kundebesøk i mobilbanken har økt fra en - 34 millioner på tre år! At verden endres raskt, er banknæringen et godt eksempel på.

- Kundene våre omfavner ny teknologi, og konkurransen øker fra nye aktører. Norge er i ferd med å digitaliseres, og kontantene forsvinner gradvis. Kundestrømmen har endret seg, og bankene må derfor følge etter. Kundene våre besøker ikke bankkontorene våre i like stor grad som før – de besøker oss i nettbanken, på mobiltelefonen eller via Facebook.

Debatt

NHO sjef Åge Skinstad ledet en debatt med leder av Innlandsutvalget, Sverre Narvesen, og stortingspoitikerne Rigmor Aaserud og Gunnar Gundersen. Narvesen redegjorde for de mest sentrale funnene i Innlandsutvalgets rapport og beskrev hvordan de hadde jobbet med utgangspunkt i å finne områder der Innlandet kan bidra til nasjonal utvikling og skape vekst i Innlandet.

Det ble temeperatur og engasjement i debatten der både debattantene og publikum i salen utfordret hverandre på hvordan vi i Innlandet kan skape muligheter i regionen og posisjonere oss i nasjonal sammenheng. Det å tørre og ta på seg ledertrøya og være i førersetet ble nevnt som en viktig forutsetning for å være offensive i fremtiden.

Godt gjennomført

Administrerende direktør i Mapei AS, Trond Hagerud, var fornøyd med arrangementet og syntes det var bra gjennomført.