- Vi får god nytte av våre medlemsfordeler i NHO

Nortura SA på Rudshøgda vant nylig i en sak i retten. NHO Innlandets advokat, Frode Berntsen, bistod medlemsbedriften i prosessen.

- Vi får god nytte av våre medlemsfordeler i NHO, sier personalsjef Brede Dokken i Nortura. Her sammen med NHO Innlandets advokat Frode Berntsen. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Vi får god nytte av våre medlemsfordeler i NHO, sier personalsjef Brede Dokken i Nortura. Her sammen med NHO Innlandets advokat Frode Berntsen. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 11.12.16

Innlandet

For vel et år siden hadde Nortura SA på Rudshøgda en sak der en medarbeider rettet en trykkluftpistol mot hodet til en kollega og trakk av. Konsekvensen var at vedkommende ble sykmeldt en periode og fikk også etterfølgende plager.

Fulgte rutinene

Rutinemessig innkalte Nortura vedkommende sammen med bl.a. tillitsvalgte til et individuelt drøftelsesmøte. Det kom ikke frem noe vedrørende hendelsesforløpet som tilsa at det var noen unnskyldelige forhold.

- Vi så svært alvorlig på denne hendelsen. Ved et slik overtramp hadde vi ikke noe annet valg enn å avskjedige arbeidstaker. Handlingen var et brudd med alt Nortura SA arbeider med i forhold til HMS, sier personalsjef Brede Dokken.

NHO har som mål å gi medlemsbedriftene rask og effektiv juridisk bistand innenfor det arbeidsrettslige område. I tillegg til juridisk bistand prosederer advokatene saker for medlemsbedriftene i retten. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

NHO fulgte opp medlemsbedriften

Den avskjedigede kontaktet en privatpraktiserende advokat, som henvendte seg Nortura SA og ba om bekreftelse på at bedriften erkjente at avskjedigelsen var urettmessig. Denne henvendelsen ble besvart av advokat i NHO Innlandet, Frode Berntsen.

- Jeg så ingen grunn til ikke å støtte vårt medlems beslutning om å avskjedige arbeidstaker sier Frode Berntsen. Kravet ble således avvist.

Arbeidstaker tok ut stevning i saken og fremsatte et erstatningskrav oppad begrenset til kroner 850.000 samt saksomkostninger. Stevningen ble innlevert så vidt sent at arbeidstaker ikke hadde rett til å gjeninntre stillingen. 

Mente det var en spøk

I retten anførte den tidligere arbeidstaker at det hele var en spøk og at årsaken til at kollegaen fikk en skade var at han snudde på hodet akkurat i det han utløste trykkluften. Han hadde dessuten trodd at kollegaen hadde på seg hørselsvern. Det ble videre anført at handlingen ikke var forsettlig og straffbar, samt at den uansett ikke var av en slik alvorlighetsgrad at vilkåret for avskjed foreligger. Han påstod også at han ikke kjente til hvordan en trykkluftpistol fungerte og påberopte seg mangelfull opplæring.

Nortura fikk enstemmig medhold

Hedmarken tingrett avsa dom 5. oktober i år og Nortura SA fikk enstemmig medhold i at avskjedigelsen var saklig og rettmessig. Retten viste til at arbeidstaker forsettlig hadde satt trykkluftpistolen mot kollegaens hode og hadde i det minste handlet grovt uaktsom mht. potensielle skadefølger. Handlingen var et brudd på grunnleggende HMS-bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Retten vektla også at det hadde vært flere personalmessige forhold knyttet til vedkommende tidligere. I den skjønnsmessige helhetsvurderingen fant retten at avskjedigelsen ikke fremstod som urimelig eller uforholdsmessig.

Det hører for øvrig med til historien at den avskjedigede ikke hadde støtte hverken fra egen fagforening eller den organiserte vernetjenesten i bedriften. Dommen er nå rettskraftig.

Nortura på Rudshøgda er Norges største baconfabrikk. I tillegg til bacon produserer fabrikken blant annet forbrukerpakket biff, kjøttkaker, karbonader, kjøttboller og marinerte produkter. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

God nytte av NHOs medlemsfordeler

-Vi er bevisst på å bruke våre medlemsfordeler i NHO, og får således god nytte av disse. Selv om vi har god kompetanse på bl.a. arbeidsrett, så er det i mange tilfeller betryggende å drøfte egne vurderinger med en advokat i NHO. Dette er inkludert i medlemskontingenten. Det samme gjelder også bistand i forhandlingsmøter, sier personalsjef Brede Dokken.

Benytter NHO til intern kursvirksomhet

Dokken opplyser at Nortura benytter advokat Frode Berntsen i intern kursvirksomhet i arbeidsrettslige temaer for ledere på ulike nivåer i Nortura SA. Målgruppen i Nortura SA er stort sett medarbeidere med personalansvar, men som i det daglige har fokus på den operative drift. Det er derfor sentralt at tema konsentrerer seg om hva nødvendige tiltak i "førstelinje" og øke kompetansen til medarbeiderne på dette felt. Dette gjelder både emner innen arbeidsmiljøloven, men også ferielov, folketrygdlov, dokumentasjonskrav mm.

-Dette er kurs som i stor grad er "skreddersydd" for virksomheten. Kursene har fokus på den praktiske hverdag medarbeiderne arbeider i, og er således ikke et teoretisk fundert kurs. Selv lærer jeg mye om den praktiske hverdagen den enkelte leder har. Jeg tror vi får et gjensidig utbytte, sier Frode Berntsen. 

Regionapparatet er viktig

Brede Dokken ser det som en stor fordel at NHO har et regionalt apparat som kan bistå bedriften. Han mener dette skaper gode samarbeidsarenaer.

-Dette gjelder arbeidsgiverservice, men også på f.eks. regionale næringspolitiske saker. Det er på mange måter undervurdert at vi "snakker samme språk", avslutter Dokken og Berntsen.