Er vi klare til regionreform i Hedmark og Oppland?

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Oppland fylkeskommune initierte nylig til et møte der sentrale aktører ga innspill til regionreform.

Hedmark og Oppland bør bli en region, mener Åge Skinstad. Her fra Skibladner i sommer, på vei under Mjøsbrua som i dag skiller Hedmark og Oppland fylke. Foto: Åge Skinstad.

Hedmark og Oppland bør bli en region, mener Åge Skinstad. Her fra Skibladner i sommer, på vei under Mjøsbrua som i dag skiller Hedmark og Oppland fylke. Foto: Åge Skinstad.

Publisert 22.11.16

Innlandet

Fylkesordfører Even Aleksander i Oppland fylkeskommune initierte mandag 21. november et møte der sentrale aktører som NHO Innlandet, Innovasjon Norge Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, flere ordførere, regionrådsledere, KS og Statens vegvesen var blant de inviterte. 

- Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva aktørene mener om en sammenslåing av Oppland og Hedmark. Vi håper at regionreformen skaper engasjement den neste måneden før endelig  vedtak den 14. desember, sier fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap).

Even Aleksander Hagen, Fylkesordførerer Oppland Fylkeskommune (Ap). Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Status i Hedmark og Oppland

1. juni 2016 gjorde fylkestingene i Hedmark og Oppland et likelydende vedtak om å be om en utredning som beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet. Fylkestingene i Hedmark og Oppland skal behandle saken om en eventuell sammenslåing den 14. desember 2016. Hvis vedtaket ender med et ja, innebærer det en forpliktende intensjonsavtale for sammenslåing. Utredningen som skal være beslutningsgrunnlag for saksbehandlingen i desember ble sendt ut på høring den 18. oktober.

Derfor trenger vi en regionreform

Åge Skinstad åpnet innspillsrunden med sine betraktninger om hvorfor vi bør slå sammen Hedmark og Oppland til en felles robust region.

– Regjeringen mener endringer i regionalt folkevalgt nivås rolle og oppgaver bør bidra til redusert byråkrati og økt effektivitet. Regjeringen mener folkevalgte regioner skal ta initiativ for samfunnsutvikling. Dette innebærer å skape en helhetlig og ønsket utvikling for egen region. Det handler om summen av innsats rettet mot områder som samfunns- og arealplanlegging, klima og miljøvern, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling. Mer robuste fagmiljøer i en større region kan gi høyere kvalitet på alle nevnte områder, sier Skinstad.

Bedre sammen enn hver for oss

Maktfordeling

En nøkkel for å få med alle bør være å fordele makten, etter modell fra Trøndelag, mener Skinstad.

– I Trøndelag har de bestemt at fylkespolitikerne (fylkestinget) og fylkesordføreren skal være i Trondheim, men fylkesadministrasjonen og fylkesmannen skal være i Steinkjer. I Innlandet bør makten fordeles ved at de de tre Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar fordeler Fylkesting og ordfører (eks. Gjøvik), Fylkesadministrasjonen (eks. Hamar) og Fylkesmannen (eks. Lillehammer). Innlandet kan, hvis vi tør å samarbeide, bli en viktig region og et alternativ til Oslo. Da må vi for all del gravlegge all mistenksomhet og misunnelse og se fremover, konkluderer han.

Åge Skinstad fra NHO Innlandet åpnet med et innlegg som talte for en sammenslåing av Hedmark og Oppland.

#205

Hvilke økonimske fordeler får vi ved større kommuner?

Tilrettelegge for næringslivet

Befolkningsutviklingen har de siste 150 årene vist at vi har gått i fra 80 prosent bosatte på landet og 20 prosent bosatt i byer, til det motsatte i dag. Innen 2040 er vi antakelig over seks millioner. Med dagens bosettingsmønster vil de fleste av disse søke mot byene. Da vil en ny Mjøsby kunne være et alternativ til Osloregionen.

– Vi kan være en kompetent region som kan tiltrekke oss kompetanse, bedrifter og økt bosetting. Vi må tilrettelegge for at næringslivet kan møte økt internasjonal konkurranse, sikre velferdsordninger, arbeidsplasser og skape vekst. Innlandet har behov for kompetent arbeidskraft, og god infrastruktur. Dette er spesielt viktig for oss med langstrakte fylker der avstanden til markedet kan være stor. Innlandsutvalget sin rapport påpeker at fylkene Hedmark og Oppland har gode forutsetninger for å drive positiv næringsutvikling innenfor flere områder, særlig innenfor reiseliv, industri, bygg og anlegg, bionæring og IKT. Dette betyr at vi må tilrettelegge så vi kan utnytte disse ressursene optimalt.

– Vi må skrike høyere

Christian Hedløv Engh er regiondirektør for Innovasjon Norge Innlandet. Han mener at Hedmark og Oppland som en felles region kan oppnå økt synlighet i det nasjonale bildet ved at vi blir mer synlige og tydelige på hva vi kan bidra med av løsninger i nasjonal sammenheng.

– Innlandet kan bli en sterk verdiskapningsregion og ta en nasjonal ledertrøye der det er på sin plass. Vi må skrike høyere og det gjør vi bedre sammen, sier han.

Christian Hedløv Engh mener Hedmark og Oppland vil ha felles nytte av en sammenslåing. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

#205

Øvrige innspill

Per Morten Lund i Statens Vegvesen, Espen Granberg Johnsen leder i Lillehammerregionen, Bjarne Eiolf Holø leder i Nord-Gudbrandsdalsregionen, Trond Lesjø i KS, Sigurd Tremoen Fylkesmann i Oppland og Hans Seierstad i fylkesmannen hadde sine betraktninger der de stort sett argumenterte for en felles region under gitte forutsetninger. Arne Fosmo, ordfører Ringebu kommune (representerte Midtdalsregionen) var i motsetningen til de øvrige skeptisk, og begrunnet det med at det det til nå er uklarheter i det som er lagt frem. Han mente grunnlaget per dags dato ikke ga et skikkelig svar på oppgavefordeling og ansvarsoppgaver, og at de deres ønske derfor var å legge reformen i ro inntil videre. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen rapporterte at enkelte fra Gjøvikregionen kunne tenke seg og se sørover mot Oslo.

Region Innlandet i støpeskjeen?

Om regionreformen

Meld. St. 22 (2015–2016):

Stortingsmelding 22 om "nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver" er regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen ønsker en helhetlig forvaltningsstruktur som kan møte dagens og fremtidens utfordringer. Reformen skal legge til rette for utvikling og vekst i alle deler av landet, ut fra regionale muligheter og fortrinn, og for bedre samordning av sektorer og prioriteringer. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Den regionale inndelingen bør omfavne større og mer funksjonelle regioner, som er i bedre samsvar med de samfunnsutfordringer regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse.

Regjeringen: regionreform