10 viktige politiske gjennomslag for NHO i 2016

– NHO har i år oppnådd mye for å skape bedre vilkår for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Her er listen over noen av de viktigste gjennomslagene.

NHO har i en årrekke vært pådriver for å satse på vei og bane, blant annet gjennom Samferdselsløftet. I 2017-budsjettet overoppfylte regjeringen sin egen nasjonale transportplan. Foto: Bjørnar Eidsmo.

NHO har i en årrekke vært pådriver for å satse på vei og bane, blant annet gjennom Samferdselsløftet. I 2017-budsjettet overoppfylte regjeringen sin egen nasjonale transportplan. Foto: Bjørnar Eidsmo.

Publisert 27.12.16

Innlandet

– Sammen med lands- og bransjeforeninger under NHO-paraplyen har vi en styrke som gir konkrete resultater. Nå satser vi på å bli enda sterkere og nå nye mål i 2017, sier NHOs administrerende direktør.

1. CO2-fond

Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ga regjeringen marsjordre til å jobbe for en løsning sammen med næringslivets organisasjoner. Også Arbeiderpartiet og andre opposisjonspartier er positive til et CO2-fond.

Spørsmål og svar om CO2-fondet

2. "Katapulter" for testing og utvikling av ny industri

Norsk Industri og NHO har i flere år jobbet for å få på plass testsentre der teknologi kan prøves ut i praksis, det som har blitt kalt "katapult". Ideen var oppe i forbindelse med NHOs årkonferanse, Remix. Katapultordningen kom inn i statsbudsjettet for 2017.

Regjeringen støtter testsentre

3. Bedre vei og bane

NHO har i en årrekke vært pådriver for å satse på vei og bane, blant annet gjennom Samferdselsløftet. I 2017-budsjettet overoppfylte regjeringen sin egen nasjonale transportplan. Budsjettforliket økte samferdselsbudsjettet med en milliard til bane og kollektivtransport. Det er også i 2016 etablert et statlig selskap for utbygging av vei, Nye Veier AS, som er et gjennomslag for NHOs arbeid for mer effektiv organisering av veiutbygging.

Regjeringen lovet mye, men gir mer

4. Skatter og avgifter

Skatten bør flyttes fra investeringer i norske arbeidsplasser til forbruk og bolig. NHO har jobbet for kutt i selskapsskatt og formuesskatt. I skatteforliket var det enighet om å kutte selskapsskatten til 23% i 2018 og å redusere verdsettelsen av formuesskatt på arbeidende kapital. Ikke minst slo forliket fast, også med støtte av Arbeiderpartiet, at formuesskatten er et problem for norske bedrifter. De fire borgerlige partiene var også enige om at formuesskatten på arbeidende kapital skal trappes videre ned og fases ut. I statsbudsjettet for 2017 ble selskapsskatten kuttet til 24%, og verdsettelsen av arbeidende kapital ble kuttet med 10%.

Les alt om skatter og avgifter her.

5. Styrking av yrkesfagene og fagskoler

Dette er viktig for at bedriftene skal ha tilgang på god og riktig arbeidskraft. NHO-fellesskapet har over tid jobbet systematisk med dette. I 2016 har regjeringen lyttet til oss og levert en fagskolemelding med mange gode forslag som vil løfte fagskolenes status og betydning.

Endelig satses det på fagskolene

6. Lærlingtilskuddet økte

NHO har også jobbet for at bedriftene som utdanner lærlinger ikke skal verdsettes lavere enn skolene som utdanner studenter, og lærlingtilskuddet økte nok en gang med 2 500 kroner i årets budsjett. Vi er på god vei til å lukke gapet mellom det en læreplass og en skoleplass koster innen få år.

Et statsbudsjett for klimakutt og arbeidsplasser

7. Permitteringsreglene

Gjennom dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet fikk NHO-fellesskapet i 2016 gjennomslag for at bedriftene kunne permittere ansatte i inntil 52 uker, et tiltak som var viktig for mange bedrifter, særlig i områdene som har hatt spesiell utfordringer med omstilling den senere tid.

Regjeringen endrer permitteringsreglene

8. Konkurranseutsetting

Det gir nye muligheter for verdiskaping og sysselsetting i privat sektor hvis en del offentlige oppgaver blir konkurranseutsatt. NHO-fellesskapet jobber på mange arenaer for å gjøre markeder tilgjengelige for våre medlemmer. I 2016 har regjeringen gjennomført en jernbanereform som vil gi mulighet for private til å kjøre tog på flere strekninger i Norge.

9. Nøytral moms

Et hinder for konkurranseutsetting er ulike rammebetingelser for private bedrifter og offentlige egenproduksjon. I statsbudsjettet for 2017 ble endelig nøytral moms i helseforetakene innført, noe flere i NHO-fellesskapet har jobbet med. Gode løsninger fra bedrifter skal nå ikke lenger være dyrere for helseforetakene enn å gjøre jobben selv.

Nøytral moms

10. Samarbeidsavtale for å gi flyktninger jobb

Regjeringen og partene i arbeidslivet har i 2016 inngått en samarbeidsavtale om et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger. Dette er viktig både for flyktningene, for samfunnet og for bedrifter som får tilgang på motivert arbeidskraft.

Skal få flyktninger raskt i jobb.