Samspills-potten

NHO Innlandets styre ønsker med sitt bedriftsfond å støtte bedrifter som søker å samarbeide i formaliserte nettverk eller i prosjekter. Målet med samarbeidet må knyttes til å styrke den enkelte bedrifts konkurransekraft. Søknadsfrist: 31.12.2015.

Publisert 09.12.13

Innlandet

Fondets formål.

NHO Innlandets medlemsmasse består av mange mindre bedrifter. Av ca. 2000 medlemmer har over 1200 under ti ansatte. Kun 35 bedrifter har over 100 ansatte. NHO Innlandets styre ønsker å stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter. Kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og samarbeid for å møte markedets behov vil styrke mange av våre mindre bedrifter i å møte en mer krevende konkurransesituasjon.

NHO Innlandets styre ønsker med sitt bedriftsfond å støtte bedrifter som søker å samarbeide i formaliserte nettverk eller i prosjekter. Målet med samarbeidet må knyttes til å styrke den enkelte bedrifts konkurransekraft.

Administrering av støtten.

Styret beslutter hvem som mottar støtte. Det en søknadsfrist til 31.12. Styret vil dele ut støtten i forbindelse med avviklingen av årsmøte. Styret har anledning til å prioritere søknader som støtter opp om prioriterte områder i styrets handlingsplan.

Administrasjonen innstiller overfor styret og forbereder saken.

Fondets størrelse.

Fondets størrelse tilsvarer avkastningen på egenkapitalen/ renteinntektene med et tillegg på 75 000 kroner. Styret vedtar ordningens varighet. Ordningen kan avsluttes på bakgrunn av regionens økonomi og/eller hvilke resultater man oppnår.
De siste årene har renten vært lav og NHO Innlandet har hatt en renteinntekt på sin egenkapital på ca. 175 000,- kroner.

Fondet vil med denne innretningen og dagens rentenivå være på ca. 250 000,- pr.år.

Utdelingshyppighet.

Pengene skal fortrinnsvis deles ut årlig, men ved mangel på kvalifiserte søkere kan avstå fra å bruke de avsatte midlene.

Kriterier for tildeling.

 • Enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte fra fondet
 • Søker må representere et nettverk av bedrifter eller et samarbeid mellom to eller flere bedrifter og være medlem av NHO.
 • Støtten fra NHO Innlandet skal kunne sees på som en motivasjon for å gå videre i et tettere bedriftssamarbeid som kan motta støtte fra f.eks Innovasjon Norges virkemidler som
  • Bedriftsnettverk
  • Arena program eller liknende
 • Målsettingen for samarbeidet mellom bedriftene må være å styrke den enkelte bedrifts konkurransekraft og gjennom dette styrke og trygge viktige arbeidsplasser i regionen. Dette kan skje gjennom:
  • Kunnskapsdeling
  • Mulighet for å påta seg større oppdrag og leveranser
  • Penetrere nye markeder
  • Utvikle nye tjenester/produkter

Oppfølging av tildelte midler.

 Bedrifter som mottar støtte skal avgi en kort rapport innen tidsfristen angitt i søknaden. Rapporten skal inneholde en dokumentasjon om at pengene er brukt i henhold til søknad og effekten samspillpotten har hatt på samarbeidet i henhold til de kriteriene som følger samspillspotten. 

 • Søkerbedriften skal på henstilling fra NHO Innlandet kunne bringe erfaringer fra samspillspotten videre til andre NHO bedrifter gjennom kronikk, foredrag eller annen virksomhet som man blir enig om med styret/administrasjonen.