Bli med på lærlingeløftet

Gi bedriften "et løft" - bli med på lærlingeløftet. Lærebedriftene i Norge sier at lærlingeordningen er en god måte å rekruttere ansatte på. NHO utfordrer bedriftene i privat og offentlig sektor til å engasjere seg som lærebedrift og bidra til at ungdom og ufaglært voksne får anledning til å skaffe seg et fag-/svennebrev.

Publisert 10.07.14

Innlandet

NHO`s Kompetansebarometer forteller oss at næringslivet trenger yrkesfagene og at faglært arbeidskraft rangeres høyest på lista over hva slags arbeidsfolk arbeidsgivere har et stort behov for og størst problemer med å få tak i.

Tall fra SSB viser at mangel på håndverkere kommer til å bli et stort problem for Norge. Arbeidstakere med yrkesfaglig kompetanse er en svært ettertraktet gruppe i arbeidsmarkedet. Partene i arbeidslivet og myndighetene undertegnet i 2012 Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Samfunnskontrakten er inngått for å markedsføre lærlingeordningen og fagopplæringens status i samfunnet.

I følge denne kontakten skal aktørene samarbeide om å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og bidra til at unge og voksne får anledning til å tegne lærekontrakt.

Ingen har lovfestet rett til læreplass. En læreplass må elever og kandidater selv skaffe seg i kontakt med bedriftene direkte eller gjennom fylkeskommunen eller et opplæringskontor. Det er mange søkere til læreplassene i ulike lærefag ,og det er fortsatt mange som ikke har klart å skaffe seg lærekontrakt.

NHO oppfordrer derfor bedriftene til å bli med på Lærlingeløftetog på den måten gi bedriften "et løft" !

Lærlingeordningen sikrer bedriften ny kunnskap både fra lærlingen selv og gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftens instruktør / faglig ledere får. På den måten kan lærlingeordningen gi en kontinuerlig faglig fornyelse som styrker virksomhetens konkurransekraft. Virksomheten kan for eksempel være en selvstendig lærebedrift gjennom å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen og som melder opplærlingen til fag- og svenneprøve ved læretidens slutt.

Lærebedriften kan inngå  som medlem i  et opplæringskontor som blant annet tar ansvar for å bistå i opplæringen. Opplæringskontoret samarbeider med lærebedriften og bidrar til at kvaliteten  på  opplæringen  blir best mulig for lærlingen.

Alle lærebedrifter mottar tilskudd for opplæring av lærlinger. Som selvstendig  lærebedrift, går hele tilskuddet til virksomheten. Som medlem av et opplæringskontor, fordeles tilskuddet mellom virksomheten og opplæringskontoret/-ringen.

Godkjente lærebedrifter som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt, får tilskudd fra fylkeskommunen. En vanlig lærling utløser i 2014 et tilskudd på nær 120.000 kroner i løpet av læretiden.

I tillegg til det ordinære tilskuddet, gis det fra 1. januar 2014 et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner til nye lærebedrifter som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt for første gang. Dette gjelder nye lærebedrifter som ikke har hatt lærling tidligere, eksisterende lærebedrifter og kommuner som får godkjenning i nye lærefag i 2014, og kommuner som tar i bruk nye tjenestesteder til opplæring i 2014. Hensikten er å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater. Felles for alle er at de må tegne lærekontrakt med oppstart i 2014 med en søker med ungdomsrett for å være kvalifisert til tilskuddet.

I Hedmark utbetales det også ekstra tilskudd på 5000 kroner til lærebedrifter/opplæringskontor som tar inn lærling/lærekandidat med ungdomsrett innen 15. juli 2014. Lærebedrift/opplæringskontor som tar inn lærekandidat får ekstra tilskudd på 10 000 kroner.

"Yrkesfag er en profesjonsutdanning for fagarbeidere og må derfor behandles som dette ", sier adm. dir. i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. Fagutdanning krever større ressurser enn hva utdanningene får i dag. Det må være utdannende lærere i alle lærefag, riktig utstyr på skolene, fellesfagene må yrkesrettes i mye større grad, samarbeidet skole og arbeidsliv via praksis må utvikles og lærebedriftene må tilføres tilstrekkelig ressurser.

NHO er svært fornøyd med de positive signalene med yrkesfagløftet i regjeringserklæringen og grep regjeringen nå iverksetter for å styrke yrkesfagene. Det er et stort behov for tydelige politiske prioriteringer. Utdanningene må spisses mot arbeidslivets behov og alle gode krefter må settes inn for å imøtekomme unge og voksnes ønsker om læreplass. NHO oppfordrer derfor bedrifter i privat og offentlig sektor om å stille læreplasser til disposisjon og på den måten " gi bedriften et løft og bli med på lærlingeløftet "!