Dette er NHO Innlandets innspill til Sykehuset Innlandet

Et hovedsykehus vil være det største fellestiltaket i Innlandet og det kan bidra til å binde Innlandet ytterligere sammen

Åge Skinstad

Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet Fotograf: Moment Studio

Publisert 01.10.17

Innlandet, Vi mener

"Demografiske endringer, med en stor økning i andel eldre samtidig med en beskjeden eller negativ befolkningsvekst vil i fremtiden utfordre mange små kommuner, særlig gjelder dette kommunene ute i distriktene. Ved at Sykehuset Innlandet i større grad «desentraliserer det som kan desentraliseres og sentraliserer det som må sentraliseres» vil en kunne forsterke tilbudet i distriktene, samtidig som en styrker spesialkompetansen vet et stort sentralt sykehus. 

 finne en løsning som aksepteres av flest mulig

(...) Det planlegges og gjennomføres store Infrastrukturprosjekter for vei og jernbane i Innlandet. Dette binder Innlandet som region tettere sammen og bygger opp under "Mjøsbyen". En så stor og viktig institusjon som et hovedsykehus kan få betydning for prioritering av firefelts motorvei ikke bare sør –nord i Innlandet, men også øst-vest. Det kan også bidra til at IC-utbygging med dobbeltspor helt til Lillehammer forseres. 

(...) Innlandet preges dessverre ofte av geografiske debatter i stedet for felles strategier. Det vil være av stor betydning å bli enige om et så viktig fellesprosjekt. For å få til dette er man avhengige av å finne en løsning som aksepteres av flest mulig og som ligger mest mulig sentralt i Innlandet"

Les hele innspillet her