Endringer i Arbeidsmiljøloven-Folketrygd- og Ferieloven

Inngåelse av ny IA-avtale i mars i år forutsatte enkelte lovendringer. Disse er nå behandlet i Stortinget og vedtatt. I tillegg er det også endringer i Ferieloven, bl.a. i forbindelse med sykdom i ferien.

Publisert 24.06.14

Innlandet

Stortinget vedtok ved andre gangs behandling den 20. juni d.å. endringer i arbeidsmiljø- og folketrygdloven når det gjelder forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Endringene betyr i stor grad at rettstilstanden bringes tilbake til slik den var før endringene i 2011. Formålet er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og i større grad rette innsatsen mot de sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging. Oppfølgingsarbeidet skal i større grad oppleves som relevant og meningsfylt. Samtidig ønsker man å beholde grunnprinsippene i regelverket om tidlig innsats fra arbeidsgiver og fortløpende dialog mellom relevante aktører for å redusere sykefravær og forhindre langvarige sykefraværsløp.

Kravet til å utarbeide en oppfølgingsplan innen fire uker videreføres. Utgangspunktet skal kravet om oppfølgingsplan gjelde både for helt eller delvis sykmeldte med mindre det er "åpenbart unødvendig". I forarbeidende presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis/gradert sykmeldt og når det er klart at den sykmeldte kommer tilbake til arbeid innen kort tid. Det er ingen formkrav til selve innholdet i en oppfølgingsplan. Det skal være et verktøy for en tilbakeføring til arbeid gjennom for eksempel tilrettelegging og eventuell bistand fra andre aktører som NAV og/eller BHT. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder innen fire uker, enten ved egen oversendelse eller at arbeidstaker tar det med planen til sykmelder.

Kravet til å gjennomføre Dialogmøte 1 innen sju uker videreføres. Imidlertid opprettholdes dette kravet kun for de som er 100 % sykmeldte. Som ved oppfølgingsplan gjelder også her unntaket " åpenbart unødvendig". For arbeidstakere som er delvis sykmeldte endres kravet til når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det som hensiktsmessig å gjennomføre møte. Det obligatoriske kravet til at bedriftshelsetjenesten(BHT) skal være tilstede avvikles. BHT kan innkalles når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal sykmelder innkalles til møte.

Regelendringen innebærer at arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær oppheves. Det omfattende sanksjonsregimet i regi av Arbeids- og velferdsetaten som ble etablert gjennom endringene i 2011, bl.a. ved bruk av "bøter" mot arbeidsgivere, oppheves også. Arbeidsgivers oppfølgingsplikt ligger i hovedsak fast, men det er nå Arbeidstilsynet som på ordinær måte skal følge opp at regelverket følges.

Stortinget har også vedtatt endringer i ferieloven. Endringen utvider arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom. Etter de regler som gjelder frem til 1. juli i år kan en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien bare kreve å få den utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks dager. Det ”seksdagers” vilkåret som er opphevet, slik at arbeidstaker allerede fra første sykedag kan kreve å få utsatt ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring. Samtidig oppheves muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. All ikke-avviklet ferie skal i slike tilfeller overføres til påfølgende ferieår. Endringene i ferieloven innebærer således blant annet at arbeidstaker til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet. Lovforslagene er nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv. Endringene trer i kraft 1. juli 2014.

Eventuelle nærmere opplysninger kan gis av advokat Frode Berntsen, telefon 905 76 983 eller frode.berntsen@nho.no