Grønne skatter må gi økte verdier

- Det er viktig at det grønne skatteskiftet bidrar til både mindre miljøbelastning og økt verdiskaping, slik Grønn skattekommisjon legger til grunn, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund er fornøyd med at Grønn skattekommisjon støtter seg på EUs klimasamarbeid, men understreker at NHO nå skal bruke tid på å sette seg inn i detaljene i forslaget.

Kristin Skogen Lund er fornøyd med at Grønn skattekommisjon støtter seg på EUs klimasamarbeid, men understreker at NHO nå skal bruke tid på å sette seg inn i detaljene i forslaget.

Publisert 09.12.15

Innlandet

NHO er veldig fornøyd med at ekspertutvalget støtter det som har vært NHOs viktigste inngang til klimapolitikken, nemlig at EUs kvotesystem er løsningen for kvotepliktig sektor.

- Det viser at det legges vekt på kostnadseffektivitet og konkurranseevne i klimapolitikken, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Hun peker på at klimaavgifter kan bidra til omleggingen av skattesystemet – bort fra skatter som hemmer vekst og investeringer. Det grønne skatteskiftet mener hun må ses i sammenheng med skattereformen som Stortinget nå jobber med, for å sikre helhet og forutsigbarhet.

Riktig prinsipp

- Det er et riktig prinsipp at klimagassutslipp skal ha samme pris på tvers av sektorer, slik utvalget foreslår. Samtidig ser vi at noen sektorer, som fiske og landbruk, får spesielle utfordringer som vi må ta tak i. Det er viktig at bedriftene får tid og mulighet til å tilpasse seg nye ordninger.

- Vi er særlig opptatt av at reformene som skal gjøres også må bidra til at grønn teknologi utvikles og tas i bruk. LO og NHO har foreslått en kraftig satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering. Vi er glad for at utvalget er enige med oss i at det skal satses på støtte til dette.

For å styrke klimaeffekten av tiltakene mener NHO det bør utvikles ordninger på transportområdet som fører til raskere omlegging til nye drivstoff.

Forslag om fond for tungtransporten

- Det kan gjøres slik at tungtransporten i stedet for full CO2-avgift kan betale inn til et fond som brukes direkte til å støtte klimatiltak i bransjen, for eksempel motorer som kan bruke klimanøytrale drivstoff. Vi har svært gode erfaringer med NOx-fondet, og vi jobber nå med konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres når det gjelder CO2 i tungtransport. Vi er også positive til prinsippet om veiprising, som utvalget legger til grunn.

Selv om hun er fornøyd med den overordnede tilnærmingen fra skattekommisjonen, understreker Skogen Lund at NHO nå skal bruke tid på å sette seg inn i detaljene i forslaget.