Handel sikrer arbeidsplasser i hele Norge

Få land er så avhengig av handel med andre land som Norge. Vi er en liten, åpen økonomi, som har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med våre handelspartnere.

Publisert 15.05.18

Innlandet

Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers. Bedrifter som Hunton, Mapei eller Benteler kan ikke bare vise til vekst for seg selv gjennom handel med andre land, men også til vekst og utvikling lokalt og regionalt fordi handelen har bidratt til at de kunne utvikle seg og skape arbeidsplasser. Og arbeidsplasser skaper som kjent aktivitet, sikrer bosetning og gir viktige skatteinntekter til samfunnet.

Dette eksempelet viser hvor stor betydning åpne handelskanaler er for bedriftene, for regionen og nasjonen. Det som nå skjer av usikkerhet rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias brexit, er derfor svært uheldig for eksportbedriftene våre. Ikke minst er det uheldig for de små og mellomstore bedriftene, som er svært sårbare for denne typen handelsmurer og økte kostnader. Å ikke vite hva som kommer til å skje de neste månedene og årene når det gjelder toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst.

Det er derfor vi i NHO er opptatt av at vi ikke må snakke ned og svekke veien inn til vårt desidert viktigste marked; EU. EØS-avtalen er "veien", og vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for små og større bedrifter rundt om i landet. EØS-avtalen sikrer handel og dermed arbeidsplasser i regionen!

Det kan derfor være viktig å minne om hvor mye vår handel med verden rundt oss betyr gjennom noen konkrete tall: I 2017 tilsvarte norsk eksport 35 prosent av BNP, mens importen tilsvarte omtrent 33 prosent av BNP. Det betyr at vi er et åpent land handelsmessig, mer åpent enn snittet i OECD.

Det er derfor viktig at vi får mulighet til å eksportere de produktene vi har størst økonomisk og naturgitte forutsetninger for å selge internasjonalt. Vi har store forutsetninger for å produsere mineraler, energi, naturopplevelser, fisk, teknologi, etc. Tilsvarende er det ønskelig for oss å handle varer vi selv ikke lager fra våre handelspartnere.

Dette er internasjonal handel, og den bør gå så smertefritt, byråkratifritt og kostnadsfritt som mulig. Da kan vi også spesialisere produksjonen vår og selge mer i et større marked. Det øker for eksempel verdien av naturressursene våre. I tillegg gir handel økt tilgang på teknologi og kunnskap fra andre land, og det gir økt konkurranse. Dette har bidratt til å øke produktivitetsveksten i norsk økonomi.

I dag opplever vi som sagt at det blir satt opp en del handelshindringer i form av høyere tollsatser. Det er svært negativt for eksportbedriftene og for små, åpne økonomier. I følge nye beregninger fra OECD vil global verdiskaping per innbygger avta med 13 prosent på lang sikt, dersom tollsatsene heves til nivåene de hadde i 1990. For Norge, som handler mer enn gjennomsnittet i OECD, blir effektene enda større, 18 prosent ifølge OECD. Det tilsvarer mer enn hele verdiskapingen vi har fra oljesektoren i dag.

Så la oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, blant annet gjennom EØS-avtalen, og jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Norge.