Innlandet må bli en region

Fylkesinndelingen har gått ut på dato. Innlandets fremtidige styrke ligger i å samarbeide, ikke å opptre hver for seg skriver Åge Skinstad i sin kronikk.

Det er naivt og tro at våre to fylker vil kunne bli best alene, mener Åge Skinstad. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

Det er naivt og tro at våre to fylker vil kunne bli best alene, mener Åge Skinstad. Foto: Linn Alicia Kristiansen.

Publisert 06.12.16

Innlandet

Allerede den 19. april i år uttalte NHO Innlandet følgende "nå har vi en stor mulighet til å gå offensivt ut og fortelle at Hedmark og Oppland bør slå seg sammen til en region. Dette vil gi oss en felles sterk identitet, og ikke minst økt innflytelse med 14 felles stortingsrepresentanter. Et samlet kraftsenter i Innlandet vil være rustet til å realisere verdipotensialet i regionen, og være konkurransedyktig i det nasjonale bildet."

Flertallet på Stortinget støtter regjeringens forslag om en regionreform med 10 nye folkevalgte regioner i Norge. Eksisterende 19 fylkeskommuner reduseres til 10 nye regioner. I forslaget ligger en intensjon om mer forpliktende regional planlegging og endring i oppgaver og ansvar.

Stortingsflertallet mener at nye regioner bør utgjøre funksjonelle enheter, der sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder som hovedregel ikke bør deles. Stortingsflertallet støtter regjeringens forslag til kriterier for ny regionstruktur, og ber regjeringen foreta en balansert og samlet vurdering av ny regionstruktur i lys av målene med reformen og kriteriene for ny struktur, etter at fylkeskommunene har fattet sine vedtak innen 1. desember i år.

Vi har i dag en fylkesinndeling som skriver seg tilbake til midten av 1800 tallet. Inndelingen er gått ut på dato, og tiden er overmoden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, må naturligvis slå seg sammen.

Stortingsflertallet mener at den regionale statsforvaltningen og de nye regionene må spille mer på lag. Statens nærhet regionalt er helt avgjørende for utvikling av den enkelte region. Stortingsflertalletber også i sin innstilling om ytterliggere oppgaveoverføringer og vurderinger av dette til regionene. På det nåværende tidspunkt ligger ikke oppgavene ferdige for de nye regionene, men løftet er gitt fra Stortinget om at de kommer. Det er Stortinget som bestemmer utviklingen for alle. Tiden er nå inne for å forstå at omstilling må gjennomføres.

Med dette som bakteppe er det viktig å være i forkant av utviklingen og stå rustet når oppgavene kommer for fremtidens regioner. Det er kun de bedriftene som omstiller seg i tide og tenker langsiktig som overlever innen privat sektor. Denne markedsloven gjelder tilsvarende for offentlig virksomhet.

I NHO Innlandet er vi tydelige på at en sammenslåing av Hedmark og Oppland fylke er et riktig valg. Hittil har vel egentlig de fleste Opplendinger vært sure for at noe har blitt etablert i Hedmark og "vice versa". Det kan vi nå få slutt på. Misunnelse er det mest ødeleggende i ethvert samarbeid. Innlandet kan, hvis vi tør å samarbeide, bli en viktig region og et alternativ til Oslo. Da må vi for all del gravlegge all mistenksomhet og misunnelse og se frem i tid.

En nøkkel for å få med alle bør være å fordele makten, etter modell fra Trøndelag. I Trøndelag har de bestemt at fylkespolitikerne (fylkestinget) og fylkesordføreren skal være i Trondheim, men fylkesadministrasjonen og fylkesmannen skal være i Steinkjer. I Innlandet bør makten fordeles ved at de de tre Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar fordeler Fylkesting og ordfører (eks. Gjøvik), Fylkesadministrasjonen (eks. Hamar) og Fylkesmannen (eks. Lillehammer).

Befolkningsutviklingen har de siste 150 årene vist at vi har gått i fra 80 prosent bosatte på landet og 20 prosent bosatt i byer, til det motsatte i dag. Innen 2040 er vi antakelig over seks millioner. Med dagens bosettingsmønster vil de fleste av disse søke mot byene. Da vil en ny Mjøsby kunne representere en sentralisering i Innlandet som kan være et alternativ til Osloregionen.

Innlandet kan bli en kompetent region der vi tiltrekker oss kompetanse, bedrifter og økt bosetting. Vi må tilrettelegge for at næringslivet kan møte økt internasjonal konkurranse, sikre velferdsordninger, arbeidsplasser og skape vekst. Innlandet har behov for kompetent arbeidskraft, og god infrastruktur. Dette er spesielt viktig for oss med langstrakte fylker der avstanden til markedet kan være stor. Innlandsutvalget sin rapport påpeker at fylkene Hedmark og Oppland har gode forutsetninger for å drive positiv næringsutvikling innenfor flere områder, særlig innenfor reiseliv, industri, bygg og anlegg, bionæring og IKT. Dette betyr at vi må tilrettelegge så vi kan utnytte ressursene optimalt.

Hedmark og Oppland blir mer fremtidsrettet og tydelig i nasjonal sammenheng som en felles region, det er naivt og tro at våre to fylker vil kunne bli best alene.

Faksimile Lillehammer Byavis 23. november 2016.

#205

Faksimile Hamar Arbeiderblad 30.11.16.

#205

Fylkesinndelingen har gått ut på dato