InterCity – hva nå?

Kun seks måneder etter at Stortinget vedtok tidenes mest ambisiøse transportplan, er det nå stor usikkerhet om planen kan gjennomføres som planlagt.

- Politikerne må stå fast på de vedtakene som er blitt fattet knyttet til tidpunktet for når dette skal være på plass. En utsettelse er uakseptabelt, sier Gulbrandsen. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Politikerne må stå fast på de vedtakene som er blitt fattet knyttet til tidpunktet for når dette skal være på plass. En utsettelse er uakseptabelt, sier Gulbrandsen. Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 21.02.18

Innlandet

Nylig ble det meldt at Bane Nor vil utsette Intercity med flere år. Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en fersk rapport. Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024. Men nå ønsker Bane Nor flere års utsettelse. 

NHO Innlandet viser til at en ambisiøs NTP for perioden 2018-2029 ble vedtatt sommeren 2017. Kun seks måneder etter at Stortinget vedtok tidenes mest ambisiøse transportplan, er det nå stor usikkerhet om planen kan gjennomføres som planlagt. Fotograf: NHO.

#205

Tømmernæringen reagerer kraftig

Onsdag 21. februar var regiondirektør Roald Gulbrandsen på NRK der han stilte seg kritisk til utsettelsen.

- Politikerne må stå fast på de vedtakene som er blitt fattet knyttet til tidpunktet for når dette skal være på plass. En utsettelse er uakseptabelt, sier Gulbrandsen.

Administrerende direktør i Mjøsen Skog, Steffen Skolseg, sier antall tømmertog på norske jernbanelinjer har økt kraftig de siste årene. Tømmernæringen sier kapasiteten på jernbanenettet nå er sprengt, og frykter for fremtiden.

Sterke reaksjoner på InterCity utsettelsen: Fotograf: Linn Alicia Slora Kristiansen. Faksimile NRK Østnytt 21.02.18.

#205

NRK Østnytt 21.02.18: Reportasje om utsettelse av InterCity

Utsettelser og forfall

Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

I tillegg heter det at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

Innspillet fra Bane Nor er et faglig innspill primært knyttet til infrastrukturdelen av handlingsprogrammet til Jernbanedirektoratet. Direktoratet vil nå bruke dette innspillet når de skal lage et helhetlig handlingsprogram for jernbanene. Dette skal sendes på høring i april med frist i juni. 

Viktig for Innlandet:

  • IC frem til Lillehammer innen 2034.
  • Behov for å få mer gods over på bane.
  • IC er en viktig sak som berører hele samfunnet på Innlandet. Persontrafikk og bedrifter blir berørt.

Lite forutsigbarhet gjør det vanskelig

NHO Innlandet viser til at en ambisiøs NTP for perioden 2018-2029 ble vedtatt sommeren 2017. Kun seks måneder etter at Stortinget vedtok tidenes mest ambisiøse transportplan, er det nå stor usikkerhet om planen kan gjennomføres som planlagt. Dette gir lite forutsigbarhet og gjør det vanskelig for det lokale næringslivet å planlegge hvordan jernbanen skal bli en del av deres hverdagslogistikk. Med Bane Nor sitt innspill til handlingsprogrammet sås det nå tvil om denne tidsplanen kan holdes.  

Mer midler i første periode

En av hovedutfordringene med vedtatt NTP er at mye av midlene er lagt til den siste seksårsperioden. NHO Innlandet har vært fornøyd med den totale økonomiske rammen til NTP, men har ment at en større andel burde vært lagt til første seksårs periode. NHO Innlandet opplever at Bane Nor også i sitt innspill peker på akkurat dette, nemlig at de har behov for mer midler i første periode.

Redusering av kostander

NHO mener det er viktig at det innenfor samferdselssektoren settes stort fokus på hvordan man kan få redusert kostnadsutviklingen i sektoren. Man så en kraftig økning i kostnadene i perioden fra forrige NTP ble vedtatt og frem til vedtaket av den gjeldende NTP. Bane Nor viser til at de har fokus på å redusere utbyggingskostnadene.

NHO mener det er helt avgjørende at dette arbeidet må intensiveres fremover, slik at kostnadene går ned og at prosjektene kan gjennomføres. Her mener vi at Bane Nor må man se på og ta lærdom fra hva f.eks. Nye veier AS og Petroleumssektoren klar når det gjelder og effektivisering og kostnadsreduksjoner. 

Gods fra vei til bane

Regjeringen har som mål å overføre mer gods fra vei til bane og begrunner dette med at «Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gods-fra-vei-til-sjo-og-bane/id2575336/)» 

Tospors jernbane langs Mjøsa vil korte reiseavstanden mellom Østlandet og Midt-Norge, og bidra til at gods mellom Østlandet, Midt- og Nord-Norge og Nordvestlandet kan fraktes med tog.

Fremkommelighet og pålitelighet er vesentlige faktorer for at godstransporten på jernbanen skal være konkurransedyktig. Det er derfor med stor bekymring at NHO Innlandet leser Bane Nor sine innspill som indikerer at dette forfallet på bane og vedlikeholdsetterslepet igjen vil kunne øke i seksårs perioden.

Prioriter næringslivets behov

For regionens næringsliv vil IC utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. NHO Innlandet mener at samferdselspolitikken i enda større grad må prioritere næringslivets behov ved planlegging og gjennomføring. God infrastruktur er avgjørende for å lykkes.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen.