Intercityutbyggingen må ikke stoppe opp

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 medfører forsinkelser i omforent plan, og skaper usikkerhet om prosjektets framdrift. Det kan vi ikke leve med.

Faksimile Oppland Arbeiderblad 28.10.16., Gudbrandsdøl Dagningen 28.10.16. og Hamar Arbeiderblad 02.11.16.

Faksimile Oppland Arbeiderblad 28.10.16., Gudbrandsdøl Dagningen 28.10.16. og Hamar Arbeiderblad 02.11.16.

Publisert 31.10.16

Innlandet

Alle partier på Stortinget stod i 2013 samlet om Intercityprosjektet, som betyr tospors jernbane til Hamar i 2024 og Lillehammer i 2030. Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 medfører forsinkelser i omforent plan, og skaper usikkerhet om prosjektets framdrift. Det kan vi ikke leve med.

Jernbaneverket la i 2012 fram en utredning som viste hvordan bygging av tospors Intercity i triangelet Halden, Skien og Lillehammer ville styrke hele Østlandet og avlaste Stor-Oslo. Tospors jernbane langs Mjøsa vil i tillegg korte reiseavstanden mellom Østlandet og Midt-Norge, og bidra til at gods mellom Østlandet, Midt- og Nord-Norge og Nordvestlandet kan fraktes med tog. Tospors jernbane vil på sikt bidra til styrking av øst-vestforbindelsene i Innlandet, som er kritisk for industriklyngene på Vest-Oppland og Hedmarken. Tilstrekkelig godskapasitet mellom Lillehammer og Hamar er også en forutsetning for at elektrifisering av jernbanen mellom Hamar, Elverum og Kongsvinger får den fulle nytte.

For regionens næringsliv vil utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. For besøks- og opplevelsesindustrien, som er i sterk vekst, handler dette om å kunne frakte framtidens kunder raskt og effektivt til våre destinasjoner. For kunnskapsnæringene handler det om tett samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, for skogs- og treindustrien om å få produktene ut i markedet. For å ta noen eksempler.

Med en rask jernbane langs Mjøsa reduseres reisetidene internt i regionen, som bidrar til at vår region samles til ett bo- og arbeidsmarked. For bedriftene øke dette muligheten for å få tak i flinke folk – for våre yngre generasjoner øker det muligheten for sikre seg spennende jobber og et innholdsrikt liv i regionen. Det siste for øvrig ikke så dumt når vi ser hvordan landets hovedstad preges av arealpress og akselererende boligpriser.

Alternativet til å bygge ut jernbanen – det vil si at framtidens togtilbud må baseres på en utslitt og overbelastet jernbane langs Mjøsa – vil medføre at veg i overskuelig fremtid er eneste reelle alternativ både for gods og reisende. Et slikt scenario er uforenlig med framtidens krav til effektive, miljø- og klimavennlige transportløsninger.

Intercityutbyggingen støttes - uten unntak - av alle partier på Stortinget. Dagens regjeringspartier mente i 2013 sågar at utbyggingen skulle fullføres innen 2027, mens en i gjeldende Nasjonale Transportplan la en framdriftsplan med 2030 som endelig ferdigstillingsdato. Regjeringen har i sine første budsjettår fulgt opp denne planen på en eksemplarisk måte, noe som – blant annet - har medført bygging langs Mjøsa og oppstart av planlegging for de neste byggetrinn.

I budsjettet for 2017 er det satt av omtrent 1,5 milliarder kroner til planlegging av jernbanen, en økning fra tidligere år. Innenfor denne rammen er det likevel begrenset med penger til videre planlegging for bygging nord for Sørli (i Stange kommune), og i praksis ingen penger til planlegging nordover fra Åkersvika (sør for Hamar). Og som kjent; Uten planlegging – ingen bygging.

Regjeringens forslag vil medføre at prosjektorganisasjoner rigges ned, og at kommuner og andre involverte langs Intercitystrekningene – som nå har rigget seg for videre planarbeid - blir sittende på vent. Dette på tvers av regjeringspartiene uttalte mål, der effektiv prosjektgjennomføring og å fullføre prosjektene slik at samfunnsnytten kan realiseres, har vært parolen.                                                                                                                           

Vi stoler på - og forventer - at tidligere lovnader og etablerte framdriftsplaner følges opp slik at et fullverdig Intercity står klar innen 2030. Vi forventer også at endelig Statsbudsjett for 2017 bidrar til den nødvendige framdrift.

 • Åge Skinstad, direktør NHO Innlandet
 • Iver Erling Støen, distriktsekretær LO Oppland
 • Geir Bergkastet, direktør Høgskolen i Lillehammer
 • Morten Kristiansen, konsernsjef Moelven Industrier
 • Bjørn Krekke, divisjonsdirektør Swix Sport
 • Audun Løhre, adm. dir. Gausdal Landhandleri
 • Hans Rindal, adm. dir. Lillehammer Olympiapark
 • Erik A. Dahl, adm. dir. Mjøsen Skog
 • Thor Svegården, direktør Eidsiva Vekst
 • Ove Gjesdal, Reiselivssjef Visit Lillehammer
 • Tomas Holmestad, tidl. adm. dir. Ungdoms-OL
 • Geir Bjørke, adm dir GK RØR AS/styreleder Lillehammer Næringsforening

InterCity utbyggingen må ikke stoppe opp - OA

InterCity utbyggingen må ikke stoppe opp -GD