NHOs KVARTALSRAPPORT: Gryende optimisme

-Næringslivet i Innlandet ser forholdsvis positivt på utsiktene, og det er gledelig for oss, sier regiondirektør Åge Skinstad.

Vurderingen av utsiktene fremover er fortsatt noe mer optimistisk på Innlandet sammenlignet med øvrige regioner.

Vurderingen av utsiktene fremover er fortsatt noe mer optimistisk på Innlandet sammenlignet med øvrige regioner.

Publisert 23.06.16

Innlandet

NHO la nylig frem årets andre kvartalsrapport, med tall fra Næringslivets økonomibarometer. Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på spørsmål om blant annet markedssituasjon og -utsikter, investerings- og bemanningsplaner.

Næringslivets økonomibarometer

Innlandet mest optimistisk

NHO-bedriftene i Innlandet har fra 1 kvartal 2014 opplevd en noe bedre markedssituasjonen enn landsgjennomsnittet (når en ser på trendutviklingen*). I 2 kvartal svarer NHO-bedriften i Innlandet om lag som landsgjennomsnittet. Vurderingen av utsiktene fremover er fortsatt noe mer optimistisk sammenlignet med øvrige regioner.

-Næringslivet i Innlandet ser forholdsvis positivt på utsiktene, og det er gledelig for oss. Dette vil ha ringvirkninger for hele Innlandet, ikke bare i næringslivet, men også i offentlig sektor. Jobbene som eksiterer og som vokser i Innlandet er rimelig sikre, og vi håper at det kan være med å tiltrekke oss flere nye arbeidstakere, sier regiondirektør i NHO Innlandet Åge Skinstad.  

-En del av årsaken til lav arbeidsledighet i Innlandet er at vi ikke vokser i takt med resten av landet. Den store utfordringen vår ligger i at vi må bli flere, derfor er det viktig å synliggjøre mulighetene som arbeidsmarkedet vårt kan tilby, sier Skinstad.

NHO ber regjeringen bremse oljepengebruken

Konkurransefortrinn for eksportnæringen

Eksportvekst for Innlandsbedriftene var 7,1 prosent i fjor. Foreløpige tall viser at eksporten hittil i år holder seg uendret slik som fastlandseksporten (eksklusive raffinerte petroleumsprodukter). Målt som andel av verdiskapingen har Innlandet en lav eksportandel. Eksporten fra innlandsbedriftene kommer hovedsakelig fra industrielle teknologiprodukter (Raufoss) samt tømmer og tre-bearbeidende produkter. Alle disse eksportvarene har hatt en positiv utvikling (både pris og volum) det siste året. Den svake kronen har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn. Det antas at effekten av konkurranseevne forbedringen ikke er uttømt enda.

-Men det er ikke kronekursen alene som er årsaken til at våre eksportbedrifter lykkes, det er også smart produktutvikling og effektivisering, sier Skinstad.

Nærmer oss et vendepunkt

Stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke og bør dempes i neste års budsjett for å gi rom for ny vekst i næringslivet, sier NHO-økonom Dag Aarnes.

- Vi ser tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå. Det kan stemme med det vi har sagt tidligere, at den økonomiske utviklingen kan snu mot slutten av året, sier Aarnes.

Avdelingsdirektøren understreker at han vil være forsiktig med å være for bombastisk: - Selv om vi skulle være ved et vendepunkt, forventer vi at opphentingen vil ta tid. Vi anslår at vi er tilbake til normalen i 2018.

- Vi ser tegn til bedring i konjunktursituasjonen, men færre tegn til nyinvesteringer som kan gi omstilling. Foreløpig skyldes bedringen i situasjonen ekspansiv økonomisk politikk, både penge- og finanspolitikk.

De økonomiske tiltakene, som ble rettet særlig mot regioner som er rammet av nedgangen etter oljeprisfallet, ser nå ut til å virke. Blant annet går bygge- og anleggsnæringen bra, som resultat av offentlige investeringer.

- Da må vi dempe oljepengebruken neste år. Vi må passe på at vi ikke går fra en oljedominert økonomi til en økonomi som blir for avhengig av offentlig sektor.

- Omstillingen må få skje. Vi kan derfor ikke fortsette med like sterke vekstimpulser og ha for mye aktivitetsøkning i offentlig sektor, sier Aarnes.

Månedens bedrift, Satema AS