Krafttak for fagopplæringen

NHO og LO har en felles målsetting om at norsk fag- og yrkesopplæring skal ha høy kvalitet.

NHO og LO mener at unge og voksne må sikres en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et omskiftelig arbeidsliv. Tømmerlærling Andreas Moe Ellefsrud fra Jaren. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

NHO og LO mener at unge og voksne må sikres en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et omskiftelig arbeidsliv. Tømmerlærling Andreas Moe Ellefsrud fra Jaren. Foto: Linn Alicia Slora Kristiansen.

Publisert 23.09.15

Innlandet

For at arbeidslivet skal sikres sitt kompetansebehov, må langt flere av ungdommene som i dag velger yrkesfag, gjennomføre med fag-/ svennebrev.

I samarbeid med Oppland fylkeskommune har NHO Innlandet gjennomført flere tiltak for å øke kvaliteten på fagopplæringen og bidra til at flere unge får læreplass. Aksjon Lærebedrift og lærlingeløftet er eksempler på slike tiltak.

I tillegg har NHO Innlandet i høst fått 52 underskrifter på en budstikke fra ordførere i regionen som skal sikre et fokus på læreplasser i regionen. 

Verdsetting av fagutdanning

NHO og LO ønsker en fagutdanning som fremmer faglig kvalitet og verdsetting av denne i samfunnet og som gir muligheter for en attraktiv karriereutvikling for ungdom og voksne. Flere unge velger yrkesfag og det formidles flere lærekontrakter enn tidligere.

Men fremdeles gjenstår fortsatt mye arbeid for å nå målsettingen om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Hittil er 87 % av søkerne i Oppland formidlet til læreplass eller til et alternativt tilbud i skole. Øvrige elever får et tilbud via yrkesfaggarantien som er etablert i Oppland.

16 vesentlige tiltak

LO og NHO har sammen utarbeidet felles politikkdokument som tar for seg 16 gode tiltak som vi mener vil få flere søkere til yrkesfagene, få flere gjennom til fagbrev og bidra til at flere arbeidsgivere ser verdien i å ansette lærlinger og på den måten tar et et viktig samfunnsansvaret for rekruttering av faglært arbeidskraft.

 NHO og LOs tiltak er følgende:

1. Flere læreplasser. Lærebedriftene må sikres gode rammevilkår gjennom statlig finansiering.

2. Samarbeid skole og arbeidsliv - fylkene må sikres forutsigbare stimuleringsmidler.

3. Lærlingeklausuler skal være hovedregelen ved offentlige innkjøp.

4. Utstyrsparkene på skolene må være moderne og attraktive.

5. Flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning.

6. Behov for et styrket trepartssamarbeid - partsorganene skal ha sterk innflytelse på fag- og yrkesopplæringen.

7. Opplæringskontorene bør ha partsrepresentasjon i styrene.

8. Tilbudsstrukturen skal gi relevante innganger til programområdene og lærefagene i tråd med arbeidslivets behov.

9. Det må rekrutteres flere yrkesfaglærere.

10. Nytt system for godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning.

11. Aktiv kompetansebygging i lavkonjunktur.

12. Grunnskolen må vektlegge både praktiske, teoretiske og relasjonelle ferdigheter.

13. Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes.

14. En allmenn rett til livslang karriereveiledning.

15. Forslag om et nasjonalt utviklingsarbeid for en synlig, forutsigbar og gjennomgående yrkesvei.

16. Vi må videreutvikle potensialet i Mesterbrevordningen. 

Human kapital for verdiskaping

NHOs kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har et stort behov og SSB anslår en underdekning på  90 000 fagarbeidere i 2035.

I en global økonomi er mange bransjer konkurranseutsatte. Vi er et høykostland og må kompensere for dette gjennom fortsatt høy produktivitet og kvalitet på det vi produserer enten det er varer eller tjenester. Den humane kapitalen (kompetansen) i bedriftene er en avgjørende faktor for verdiskapingen. Vi mener at lærlingeordningen sikrer bedriftene ny kunnskap, bidrar til kontinuerlig faglig fornyelse, sikrer omsetning og et godt resultat og styrker konkurransekraften.

Utdanningssystemet er avgjørende

Vi lever i et kunnskapssamfunn, og vi kommer til å bli stadig mer avhengig av kunnskap. Den kunnskapen som et kunnskapssamfunn skal leve av enten lokalt eller nasjonalt, skapes i stor grad gjennom utdanningssystemet.

Yrkesveien må starte i grunnskolen med vektlegging av både praktiske og teoretiske ferdigheter. Dette må virkeliggjøres gjennom fagsammensetning, lærerkompetanse, innhold og undervisningsform.

I fagene utdanningsvalg og arbeidslivsfag har skolene i Oppland fokus på karriereveiledning og alternative læringsarenaer i arbeidslivet. Dette øker motivasjonen hos gir ekstra læringsutbytte. 

I Oppland er Tine Meieriene på Tretten og Frya gode eksempler på bedrifter som arbeider systematisk med dette og tar initiativ til samarbeidstiltak med skoler på flere nivå i regionen. Et strukturert og bevisst arbeid for rekruttering og kompetansebygging viser nå at flere elever søker læreplass i matbransjen.

For næringsutvikling i alle bransjer, mener LO og NHO at alle virksomheter i privat og offentlig sektor må utvikle gode relasjoner og være åpne for samspill med grunnskoler og videregående skoler i regionen. 

NHO og LO vil derfor oppfordre til:

  • Ytterligere fokus og verdsetting av lærlingeordningen.
  • Styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
  • Utvidet rett til videregående opplæring.
  • Større vekt på praktiske ferdigheter i grunnskolen.

 Krafttak for fagopplæringen

For å nå målsettingen, må skolene være inkluderende og utvikle flere læringsarenaer i samspill med lokal arbeidsliv. NHO Innlandet og LO Oppland inviterer derfor skoleeiere, utdanningsinstitusjonene, øvrige parter i arbeidslivet, opplæringskontorene og myndighetene til nå å ta et krafttak for fagopplæringen for gjensidig utvikling av kunnskap, erfaringer og impulser i Innlandet.