Kutt ned på planleggingstiden

Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes. Bruk dem!

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbanen over hele landet. Her er NHOs storsatsing på vei og jernbane i Innlandet. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbanen over hele landet. Her er NHOs satsing på vei og jernbane i Innlandet. Kilde: Statens kartverk. Design: Hyper.

Publisert 28.02.16

Innlandet

Transportetatene legger i morgen, mandag 29. februar, frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene. Vi har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer. Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener dette bør halveres.

Bare ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år. Et annet grep effektivisering av innsigelsesordningen. Et klart eksempel her er planleggingen av parsellen på E6 før Hamar ved Åkersvika.  Saken ble liggende flere år til behandling i departementet. Å tenke konkret grep for å kutte planleggingstiden kan bety mye for de lokale prosjektene i Innlandet. NHOs anbefalinger til NTP 2018-2029 er følgende:

Oppland

 • InterCity Oslo – Lillehammer
 • E6 Kolomoen – Øyer
 • RV 4 Roa – Gran grense
 • Krysningsspor Dovrebanen
 • E6 Sjoa – Otta
 • E6 Fåvang – Frya

Hedmark

 • InterCity Oslo – Lillehammer
 • E6 Kolomoen – Øyer
 • RV 3/25 Ommangsvollen – Grundset
 • Krysningsspor på Rørosbanen
 • Motorvei E16 Akershusgrense – Slomarka

Vi har klare forventninger om at planforslaget prøver å adressere disse med klare planer og tiltak for effektiv gjennomføringer. Det gir forutsigbarhet for regionen.

For det er dette det handler om for næringslivet, å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler: tidsfrister, økt bruk av statlig plan, begrense muligheter til å utrede nye alternativer i planfasen etc.

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument. Vi håper derfor at man greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer. For næringslivet i Innlandet er gode svar at nevnte prosjekter i Innlandet er på plass.

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. Samtidig vil Norge få en kraftig befolkningsøkning de kommende årene. Det vil sette infrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av en god infrastruktur blir da en viktig forutsetting for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig i disse omstillingstider.

Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Vi har etter mange tiår med underinvesteringer, heldigvis sett en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner og vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner. Skal vi løse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og at halvparten av investeringsbehovet dekkes i neste NTP. Konkret betyr dette at investeringsrammen samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner hvorav veiutbygging kan finansieres 30 prosent av bompenger. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere utbygging av veinettet på Innlandet samt InterCity og jernbane satsingen.

Vi har forventninger om at planforslaget både svarer på hvor mye midler som skal brukes, hvor disse midlene prioriteres, hvordan midlene skal brukes mest mulig effektivt, og hvordan sørge for at man har klare planer.

Innlandet vil kunne få betydelig gevinst av investeringer i samferdsel ved økt tilgang til kvalifisert arbeidskraft og økt tilgang til nye markeder. God infrastruktur er også viktig for å betrakte Innlandet som en helhetlig bo- og arbeidsmarkedsregion og for å kunne være en attraktiv region rustet for vekst og utvikling. For å realisere potensialet i regionen som ligger i fremtidig verdiskapning er det viktig å holde tempoet oppe og sikre videre fremdrift med vei – og baneprosjektene som NHO har anbefalt til NTP 2018-2029 for Innlandet.