LO og NHO - sammen for bedre klima

Denne uken inviterer arbeidslivets parter til klimadugnad. Vi gjør det med utgangspunktet i at et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

NHO og LO - sammen for bedre klima. Fotograf: NHO

NHO og LO - sammen for bedre klima. Fotograf: NHO

Publisert 16.01.18

Innlandet

Arbeidslivets klimauke er startskuddet på et initiativ der vi ønsker:

  • Bidra til økt oppmerksomhet om hva som kan gjøres på den enkelte arbeidsplass.
  • Stimulere til økt engasjement på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Sikre godt samarbeid mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte i gjennomføring av tiltak.

Omstillingen mot et fremtidig lavutslippssamfunn krever økt oppmerksomhet om nye bærekraftige løsninger. Heldigvis står klima stadig høyere på den politiske dagsorden – både globalt og nasjonalt.

Endringer skjer i samspill

Men skal vi nå ambisjonene, må hver enkelt arbeidsplass se hvordan en kan drive smartere, grønnere og mer effektivt. Det vil kreve innovasjon, endring og omstilling innenfor den enkelte virksomhet. Vår vurdering er at dette gjøres best i et samspill mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte, og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak.

Vi ser mange fordeler ved å være i førersetet for en slik utvikling. Det handler ikke bare om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser. Det vil også bidra til mer effektive virksomheter og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig skapes økt etterspørsel etter nye løsninger i norsk næringsliv og slik bidra til næringsutvikling, jobbskaping og styrket konkurransekraft.

Hva kan din virksomhet gjøre?

Vi ønsker at det skal være lett å bli mer klimavennlig. Derfor har vi utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger til å legge til rette for mer klimaeffektive transportløsninger og støtte opp under avfallshåndtering som baseres på mer kildesortering og gjenbruk.

8 av 10 er opptatt av klima og miljø

Ingen kan forventes å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I anledning klimakampanjen er 600 små og mellomstore bedrifter spurt om klima og miljø. 8 av 10 er veldig opptatt av dette, men atskillig færre gjør noe med det. Likevel finner vi hederlige eksempler på arbeidsplasser i vår region som har fullt fokus på bærekraftige løsninger.

Gode eksempler på Innlandet

Et eksempel er Nortura, som nylig åpnet et nytt bioanlegg på Rudshøgda. Anlegget bruker flis fra treindustrien i området. Ved å bytte ut olje med fornybar energi kuttes CO2 utslippet fra dampproduksjon med 87,5 prosent.

Et annet eksempel er innenfor reiseliv, som er en betydelig næring i Innlandet. Honne Hotell og konferansesenter på Biri er det første frittstående hotellet i Norge som fikk Green Key sertifisering. Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Små gjerninger blir store

Veien mot lavutslippssamfunnet er ikke én, men mange små bekker som til sammen blir til en større, bredere og raskere elv. Fundamentet må bygges på godt samarbeid, men også konkurranse om å utvikle og ta i bruk de beste løsningene.

LO og NHO oppfordrer derfor ansatte og bedrifter til å engasjere seg i klimauken og være gode rollemodeller for den omstillingen vi skal gjennomføre.

Odd Erik Kokkin distriktssekretær i LO Hedmark

Iver Erling Støen distriktssekretær i LO Oppland

Roald Gulbrandsen regiondirektør i NHO Innlandet

 

Sammen for bedre klima, Oppland Arbeiderblad 15.01.18.