Medhold av retten

Advokat Hans Mikkel Herberg, NHO Innlandet prosederte en sak for retten hvor anke fra arbeidstaker ikke slapp inn for Høyesterett.

Publisert 11.04.14

Innlandet

Høyesteretts ankeutvalg har den 1. april 2014 besluttet at ankesak som gjaldt oppsigelse av arbeidstaker begrunnet i virksomhetens forhold (omorganisering) ikke skal slippe inn for Høyesterett.   Arbeidstaker anket saken inn for Høyesterett etter at vedkommende tapte saken både i tingretten og lagmannsretten med saksomkostninger.  Advokat Hans Mikkel Herberg ved NHO Innlandet prosedert saken for selskapet.

Selskapet gjennomførte en omorganisering i ledergruppen hvor selskapet hadde problemer med å oppfylle sitt budsjett. Det ble blant annet besluttet at selskapet ikke trengte en egen personalsjef lenger. Arbeidsoppgavene skulle legges inn under annen avdeling hvor lederen av den avdelingen skulle ha personalansvaret. Personalkonsulenten som personalsjefen hadde et ansvar for skulle også overføres til den nye avdelingen.  Selskapet hadde samtaler med personalsjefen om frivillig avgang. Da det ikke førte frem ble det satt i gang en formell oppsigelsesprosess. Arbeidstaker ble tilbudt stillingen som personalkonsulent i drøftelsesmøtet etter arbeidsmiljøloven § 15-1 som hun takket nei til.

Arbeidstaker hevdet at hun var muntlig oppsagt da selskapet diskuterte en frivillig avgang. Videre hevdet arbeidstaker at oppsigelsen var usaklig.

Arbeidstaker var organisert i Lederne. Lederne ved forbundsleder Jan Olav Brekke reagerer etter tingrettsdommen sterkt på vegne av personalsjefen. På hjemmesiden til Lederen står følgende:

"Denne typen agering fra bedriftsledelsen bryter med det meste av spilleregler i norsk arbeidsliv. Det er uakseptabelt. Lederne trenger, som medlemmer som har hatt behov for assistanse vet, ikke mye betenkningstid på å sette ned foten for slik oppførsel, understreker Brekke".

Retten kom frem til at hun ikke hadde fått en muntlig oppsigelse.  Retten angir følgende: "Lagmannsretten peker på at et varsel  om en oppsigelse i utgangspunktet ikke er noen oppsigelse, og at det i en prosess, hvor arbeidsgiveren vurderer oppsigelse, må være adgang til tilby arbeidstakeren å inngå en sluttavtale eller si opp selv, uten at valget arbeidstakeren får kan vurderes som en oppsigelse. Det må gjelde selv om det valget arbeidstakeren blir stilt overfor, kan være vanskelig og ubehagelig og også ofte føles som et sterkt press. I en del tilfeller vil imidlertid arbeidstakeren kunne være tjent med å inngå sluttavtale eller å si opp selv, fremfor å bli sagt opp."

Retten kom videre til at oppsigelsen ikke var usaklig og at det dermed ikke var grunnlag for at den skulle kjennes ugyldig. Prosessen forut for den skriftlige oppsigelsen var heller ikke i strid med arbeids- miljøloven eller hovedavtalen.