Medlemsbedrift i NHO vant i tingretten

NHO-advokat Frode Berntsen prosederte nylig en sak i tingretten for en medlemsbedrift. Resultatet ble gode nyheter.

Publisert 09.11.15

Innlandet

Saken gjaldt en arbeidstaker som påsto at han i realiteten var sagt opp fra arbeidsforholdet, fordi arbeidsgiver hadde redusert akkordgrunnlaget hans.  Reduksjonen hadde skjedd ved at det ble ansatt en ny medarbeider, noe som medførte at det ble mindre arbeid for vedkommende. Videre hevdet han at han hadde en bas-/lederfunksjon, som også var fratatt han. Denne funksjonen bestod bl.a. i å fordele innkomne arbeidsoppdrag.  I arbeidsavtalen var det ikke sagt noe eksplisitt om stillingsstørrelse, i det arbeidsomfanget var noe uforutsigbart. Basfunksjonen var ikke skriftlig nedfelt, men det ble anført at dette hadde en lang historisk bakgrunn.  

Tingretten sin dom er enstemmig, men er ikke rettskraftig

På vegne av bedriften ble det anført at selv om akkordgrunnlaget ble redusert, så hadde arbeidstaker en stillingsstørrelse som var i samsvar med arbeidsavtalen. Fra bedriften sin side ble det videre anført at endringene som var foretatt lå innenfor styringsretten og at det ikke var nødvendig med en "endringsoppsigelse".  Retten var enig i dette og påpekte også at arbeidstaker over flere år reelt heller ikke hadde hatt en slik arbeidsomfang som det ble påstått. Når det gjaldt basfunksjonen, så viste retten til at organisering av arbeidet og arbeidsfordelingen er helt sentralt i styringsretten.  Bedriften stod således fritt til å  ta fra vedkommende basfunksjonen.      

Nyttige medlemsfordeler

Hver av partene må dekke sine egne saksomkostninger. Kostnadene ved tingrettsbehandling utgjorde i størrelsesorden ca. kr. 150.000,-.  Medlemsbedriftene belastes bare en mindre egenandel ved at NHO stiller prosessfullmektig til disposisjon, slik at medlemsfordelen i denne type saker utgjør et betydelig beløp.