NHOs intervju med fylkesordføreren

Even Aleksander Hagen (28) er ung, samtidig som han allerede har opparbeidet seg solid politisk erfaring. Hagen ble valgt som fylkesordfører i Oppland i 2015. Vi har intervjuet Hagen for å høre hva han mener om Innlandets fremtid.

                Even Alexander er fornøyd med at fylkestinget i desember vedtok å avsette 35 millioner kroner i en egen pott for Grønn Framtid. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

Even Alexander er fornøyd med at fylkestinget i desember vedtok å avsette 35 millioner kroner i en egen pott for Grønn Framtid. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

Publisert 02.01.17

Innlandet

 Hagen ble valgt som fylkesordfører da han var 27 år gammel. Som ung ambisiøs politiker er han opptatt av fremtidsrettede løsninger og bidra til at Oppland fylke, og Innlandet som region, er et attraktivt sted for befolkningsvekst og utvikling.

-Vi må jobbe fremtidsrettet og tenke på bærekraftige, grønne arbeidsplasser. Innlandet et eldorado for dette, sier fylkesordføreren.

Even (27) blir ny fylkesordfører

Hva var bakgrunnen for ditt politiske engasjement?

 -Jeg gikk på videregående, var engasjert i elevrådet, og hadde sittet et par år som medlem i Ungdommens fylkesting. Jeg skjønte at dersom jeg ville ha reell påvirkning måtte jeg melde meg inn i et politisk parti, og sammen med noen venner startet vi opp Otta AUF. Engasjementet bredte om seg fra gratis skolebøker på videregåendeskole, internasjonal solidaritet, kommunesammenslåing og klimapolitikk. Det førte stadig med seg nye politiske verv. Jeg har blant annet vært fylkesleder i AUF i Oppland og sittet i landsstyret til AUF, forteller Hagen.

Hvordan er det å være fylkesordfører?  

-Fortsatt er det engasjementet og et ønske om å påvirke som holder meg i politikken. Etter to perioder på fylkestinget fikk jeg den unike muligheten til å stille som Oppland Ap sin toppkandidat. Det er en enorm tillitserklæring, og vanskelig å takke nei til. Etter en intens valgkamp lyktes vi med å vinne fylkesordføreren, og jeg ble valgt til Norges yngste fylkesordfører noensinne. Det har vært en hektisk periode men totalt sett er det givende og moro. Jeg føler meg privilegert som får lov til å påvirke utviklingen i fylket jeg er så glad i, sier han.

Klima er Innlandets fortrinn i det Grønne Skiftet                                                 

-Innlandet er ikke bare Norges indrefilet, men vi har også Norges grønne lunger. Vi har en fantastisk natur med fjellandskap og urørt natur. Her kan man utfolde alle sine drømmer innenfor friluftsliv og uteaktivitet. Oppland og Hedmark har naturressurser som vil være avgjørende for at vi kan nå klimamålene våre regionalt, men også nasjonalt. Vi har kompetanse og ressurser, både menneskelig og materielle, slik at vi i stor grad kan bidra til det grønne skiftet. I tillegg til klimafordelene er skognæringen en voksende næring som bidrar til sysselsetting og verdiskaping. Det satses tungt på økt kunnskap og forskning, og Innlandet er ledende på dette feltet. Vi må se klimamulighetene for nærings- og teknologiutvikling, sier Hagen.

Oppland reiselivsvinner i juli

Fylkeskommunen – viktig bidragsyter for det Grønne Skiftet

 -Fylkeskommunen kan bidra på mange områder, men viktigst av alt er arbeidet med en grønn framtid. Bioøkonomi er bare i startsfasen og på dette feltet kan fylkeskommunen i stor grad bidra til innovasjon og næringsutvikling. Stimulering til et grønt skifte er en av de viktigste oppgavene jeg mener fylkeskommunen har i dag, og vi jobbar aktivt med å få det grønne skiftet inn i alle deler av fylket vårt fra videregåendeskole til samferdsel.

Fylkeskommunen står i den særstillingen at vi kan være en regional planlegger som kan ha større perspektiver og overordnede mål, som er spesielt viktig når det kommer til miljø og klima, men også hvordan vi kan arbeide på tvers av kommuner og fylker til å øke verdiskaping gjennom sysselsetting, innovasjon og reiseliv, sier Hagen.

Hagen synes det er viktig med samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv for å utvikle ny teknologi og nye arbeidsplasser. Fotograf: Linn Alicia Kristiansen

#205

Hva med samarbeid offentlig og næringsliv?

 -Fylkestinget vedtok i desember å avsette 35 millioner i en egen "Grønn Fremtid" pott. Dette for at vi kan samarbeide med offentlig og privat næringsliv for å utvikle ny teknologi og nye arbeidsplasser.

Det offentlige må tilrettelegge for at utviklingen i Innlandet kan utvikles best mulig, på en bærekraftig måte.

-Det offentlige må tilrettelegge for at utviklingen i Innlandet kan utvikles best mulig, på en bærekraftig måte. Jernbane og vei er naturligvis viktig når det gjelder å utvikle reiselivet i Oppland. Vi har en felles utfordring med å binde Mjøsbyene sammen til en felles bo – og arbeidsmarkedsregion. Først da blir vi en motor i Innlandet på høyde med de store byene i Norge. Sammen må vi må sørge for at vi tilrettelegger for en sømløs bo - og arbeidsmarkedsregion. Her må vi ha en infrastruktur som gjør at arbeidsplasser, helsetjenester, barnehage, skole, kulturtilbud er innenfor et område som er lett tilgjengelig.

Oppland Fylkeskommune er opptatt av at vi skal få til en god bussforbindelse mellom Gjøvik og Hamar. I tillegg må vi sørge for full E6 utbygging i Gudbrandsdalen, og en god veiforbindelse fra Mjøsbrua til Gjøvik. Dette må sees i sammenheng med E6 utbygginga. 

Næringslivet må også gjøre en stor del av jobben. Vi som offentlige myndigheter kan bidra med rammebetingelser, men vi kan ikke stå for næringsutviklingen på egenhånd. Derfor er det viktig med gode møteplasser slik at vi er klar over hverandres muligheter, sier han.

Avhengig av NHO

-Vi er avhengig av NHO i planprosessene vi kjører, når vi involverer næringslivet vil vi lytte til NHO, som er en viktig part å ha med inn i disse gruppene. Derfor setter vi pris på og kunne ha en jevnlig dialog, der vi kan drøfte synspunkt og oppgaver, mener Hagen.

På jobb for en grønn fremtid

Kultur og reiseliv blir stadig viktigere

-Reiseliv og kulturarrangementer er en viktig del av næringsutviklingen til Innlandet. Vi er gode på store arrangementer som bidrar med verdiskapning for både innlandet, men også landet for øvrig. Ungdoms-OL, Skibladner, Litteraturfestivalen, Peer Gynt-stevnet, og et økende antall filmer/serier fra vakre og spennende omgivelser gjør Innlandet til et attraktivt reisemål for turister, sier Hagen.

Norges spiskammer

-Innlandet kan skilte med å være Norges spiskammer. Innlandet har to av landets største jordbruksfylker der vi bidrar til kortreist og trygg mat til hele landet. Vår kulturarv når det gjelder mat er anerkjent og tiltrekker seg turister fra både inn- og utland.

Innlandutvalget oppsummerer også godt i sin rapport de unike mulighetene vi har i Innlandet. Vi har noen fortrinn innenfor enkelte næringer, der det er mulig for oss å ta en nasjonal og internasjonal posisjon. Særlig i en tid der oljesektoren har utfordringer, kan vi få bedre tilgang på arbeidskraft og mer armslag til å utvikle det vi er gode på.

Hvilke utfordringer står vi ovenfor?

-Først og fremst er klimautfordringen den største utfordringen vi alle står overfor, og jeg mener at fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å kunne stimulere til grønn utvikling i alle felt.

Det andre er befolkningsutviklingen. Dessverre matcher ikke befolkningsutviklingen vår den veksten som er i andre deler av landet. Befolkningen blir også stadig eldre, og det medfører noen utfordringer, særlig innenfor helse og omsorg. 

Den tredje utfordringen er relatert til utdanning. Innlandet har en lavere utdannet befolkning enn landsgjennomsnittet. På den andre siden har vi gode skoler i Innlandet, med blant annet Gjøvik videregående skole vant Dronning Sonjas skolepris i fjor høst. Vi har en svært spennende utvikling med NTNU på Gjøvik, og vi har Norges største og beste fagskole. Derfor har vi også mye å være stolte av her, mener Hagen.

Norske bedrifter leverer klimaløsninger

Opptatt av å utnytte mulighetene

Hagen mener vi har flere rom for utvikling i den fasen Norge er inne i nå.

 • Oljenæringen har utfordringer, det vil si mer tilgjengelig arbeidskraft for oss.
 • Klima får mye oppmerksomhet nå, og dette er også tema på NHOs årskonferanse. Her må vi fremheve næringer som har fortrinn, satse på bioøkonomi og skape et mulighetsrom så vi kan benytte oss av den ledige arbeidskapasiteten. Hvis vi får til god dynamikk her, kan vi tiltrekke oss unge folk med egnet kompetanse.
 • Flere som har bodd i Innlandet tidligere har flyttet for å jobbe i oljenæringen. N kan vi hente dem tilbake.
 • Innvandrere: Det er viktig å integrere innvandrere raskt, gi de muligheter til å komme seg i arbeid og stimulere de til å bli boende. Her har vi et felles ansvar, båd næringsliv og offentlige etater.
 • Ringebumodellen er et godt eksempel: Dette er et samarbeid mellom Ringebu kommune, Giax og Karriere Oppland. Innvandrerne vil bidra og komme seg ut i arbeid, og da må de ha noen og bli kjent med som kan bistå dem.

 Hva skal til for å tiltrekke oss innflyttere?

 -Det er viktig å ta i bruk Innlandets fortrinn og arbeide videre med dette. Vi har flere gode miljøer, blant annet innen film og spill. Innlandsutvalget påpeker at vi har et stort utviklingspotensial her. Fylkeskommunen jobber tett med Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap LO og NHO. Vi må jobbe framtidsretta og tenke på bærekraftige, grønne arbeidsplasser. Innlandet et eldorado for nettopp dette. Vi lever ikke kun på "luft og lønn." Vi trenger spennende boområder med et mangfoldig kulturtilbud. Innlandet er en magnet for frilutsentusiaster, spesielt med tanke på de store områdene med fjell og utmark. Det er viktig å vise fram hva Innlandet byr på og stimulere til kulturell aktivitet.

Bærekraftige for fremtiden

Kontakt oss

Linn Alicia Slora Kristiansen

Rådgiver

NHO Innlandet

lask@nho.no
Mobil
41231669