NHOs Kompetansebarometer 2015

Resultater fra kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter! Bra tilbakemelding fra NHO Innlandets medlemmer.

Publisert 30.04.15

Innlandet

Kartleggingen er gjennomført av NIFU. I Innlandet har 586 bedrifter gitt tilbakemelding på undersøkelsen . Dette tilsvarer ca. 25 % av medlemsmassen i Innlandet.

Svarene er jevnt fordelt på region, landsforening og bedriftsstørrelse og er representativ for NHOs medlemsmasse, men ikke for hele norsk nærings- og arbeidsliv.

Undersøkelsen ville avklare udekket kompetansebehov m.h.t omfang og konsekvenser og kompetansebehov etter yrkes, utdanningstype og utdanningsnivå.

Ulike former for samarbeid var også et tema i undersøkelsen.