NHOs kompetansebarometer

Over 5500 har svart på undersøkelsen. Kompetansebarometeret skal være et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Det skal være en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Publisert 08.04.14

Innlandet

En oppfølging av NHO sin årskonferanse "Læringslivet" er en kartlegging av bedriftenes behov for kompetanse i dag og fem år frem i tiden.

Over 5500 bedrifter har svart på undersøkelsen.

Resultatene kan gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet. I tillegg skal Kompetansebarometeret være et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje. Det skal også være en viktig veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Bedriftene er spurt om behov for ulike typer kompetanse etter yrke, fagområde, utdanningstype og utdanningsnivå. NHO ønsker med dette å kartlegge bedriftens totale kompetansebehov.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig. Vår ambisjon er at NHOs kompetansebarometer skal bli et viktig verktøy for å dimensjonere utdanningen regionalt og nasjonalt

"Dette kan bli et nyttig verktøy for alle vi som jobber med å skaffe arbeidslivet deres viktigste ressursen- kvalifisert arbeidskraft." Sier regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet. Hun håper at både utdanningsinstitusjoner, kommunale og fylkeskommunale administrasjoner og politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå vil kunne benytte seg av funnene.

"Det er alltid vanskelig å forutsi fremtidige behov i en verden som endrer seg stadig raskere, men det er et godt utgangspunkt å spørre de som skal ansette hva de har behov for" sier Kvam. "Svarene angir en retning på hvilken kompetanse vi trenger og i hvilket omfang. Det er nyttig blant annet når vi skal prøve og tilpasse tilbudsstrukturen i videregående opplæring med arbeidslivets etterspørsel" avslutter hun.

Sentrale funn fra NHOs Kompetansebarometer 2014

 •  Nesten 6 av 10 av NHO-bedriftene har i dag et udekket kompetansebehov.
 • For 4 av 10 bedrifter har dette ført til at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten. For hver femte bedrift har det ført til at de har redusert virksomheten.
 • Uavhengig om bedriften har tilstrekkelig kompetanse i dag, sier halvparten at de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.
 •  Hver tredje NHO-bedrift vil ha stort behov for ansatte som har studert realfag- og teknologifag om fem år. Bare et par prosent av bedriftene vil ha stort behov for ansatte som har studert humanistiske fag og samfunnsfag
 • 4 av 10 NHO-bedrifter vil ha stort behov for ansatte med fagbrev om fem år. Hver femte bedrift vil ha stort behov for ansatte med fagskoleutdanning. Men bare 1 av 10 bedrifter vil ha stort behov for ansatte med mastergrad.
 • Polsk er viktigere enn både fransk og spansk for NHO-bedriftene. 4 av 10 bedrifter har et konkret behov for ansatte som kan engelsk. Så mye som hver sjuende NHO-bedrift har et konkret behov for ansatte som kan tysk..
 •  Evne til samarbeid og gjennomføringsevne er viktigst for NHO-bedriftene ved ansettelser. Evne til problemløsning, initiativ og selvstendighet verdsettes også høyt.
 •  Mastersyken herjer; bachelorgrad er nok: Over halvparten av NHO-bedriftene sier at arbeidsoppgavene som masterutdannede gjør i dag, hadde blitt gjort like godt eller bedre av en ansatt med bachelorgrad.

Resultatene for Hedmark og Oppland

 •  Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer er 48 % i vår region. Reiselivet er den bransjen som angir at de har tapt kunder eller markeder som en konsekvens av rekrutterings problem. Hele 47 % av de som oppgir dette er tilknyttet reiselivet.
 • For Oppland og Hedmark oppgir 23 % av bedriftene at de har et stort "realfagsbehov" om fem år.
 • For Oppland og Hedmark oppgir 31 % av bedriftene at de har et stort behov for personer med fagbrev om fem år.
 • Språkkompetansen er viktig for våre bedrifter. 44 % oppgir at de har behov for engelsk. Av andre fremmedspråk er tysk det viktigste. Det er særlig reiselivet ( 38%) som oppgir at de har et konkret behov for tysk.
 • Polsk oppgis som viktigere enn fransk og spansk for bedriftene – særlig innen service og byggenæringen.

For ytterligere informasjon:

 Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet mobil 909 88 440