NHOs kvartalsrapport: Moderat oppsving

NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.

Øystein Dørum

Øystein Dørum Fotograf: NHO

Publisert 21.03.18

Innlandet

Både ute og hjemme er bedrifter og husholdninger optimistiske om den økonomiske situasjonen. I industrilandene er veksten over antatt trendvekst. I Norge har oljeinvesteringene trolig passert bunnen, og nye investeringer er ventet. NHOs kvartalsvise medlemsundersøkelse, der omkring 2000 bedrifter har svart på spørsmål om markedssituasjon og -utsikter, viser blant annet at bedriftene er mer optimistiske og vil ansette flere. Vi oppjusterer anslagene for veksten i Fastlands-Norge noe til i overkant av to prosent ut prognoseperioden.

Økonomisk overblikk 1/18

- Om anslagene slår til, vil det bli til sammen 100 000 flere jobber i norsk økonomi de neste tre årene, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Gapet i vurderinger mellom Vestlandet og resten av landet i ferd med å forsvinne. Bedriftene er blitt mer samstemte om markedssituasjonen på tvers av regioner, og forskjellene mellom næringer har også avtatt. Det samme er tilfelle i arbeidsmarkedet. Det siste året har ledigheten falt mest i de fylkene som ble hardest rammet av oljeprisfallet.

Moderat vekst

Men til tross for et nokså sterkt vekstmomentum i norsk økonomi her og nå, regner Dørum fortsatt med at oppsvinget vil bli moderat:

- Med utsikter til litt høyere oljepris er drahjelpen norske bedrifter har hatt fra svakere krone trolig historie. Norges Bank har varslet første renteheving rett over sommeren. Det vil redusere husholdningenes kjøpekraft og dempe låneiveren. Etter en årlig innfasing av oljepenger på 21 mrd. kroner de siste fire årene, ventes rundt fjerdeparten de nærmeste årene.

Sjeføkonomen viser også til at økningen i oljeinvesteringene ligger an til å bli mye svakere enn før oljeprisfallet. Det samme gjelder veksten i husholdningenes realdisponible inntekt.

Verdien av handel

En annen risiko av mer langsiktig karakter er faren for at proteksjonistiske tiltak og økende motstand mot globalisering fører til at en mer proteksjonistisk handelspolitikk brer om seg:

- Denne risikoen, senest illustrert med USAs varsel om økt toll på importert jern og stål, er bakgrunnen for vårt spesialtema i denne rapporten, om verdien av handel, sier Dørum.

- Handel bidrar til større verdiskaping og mer velferd. Men motstanden som globaliseringen møter i mange land, viser at gevinstene fra handel ikke har blitt alle til del.

Temaet handel er viet stor plass i denne utgaven av Økonomisk overblikk.