Ny IA-avtale

- En ny IA-avtale som bygger på tillit og ikke på kontroll er bra for bedriftene sier regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam.

Publisert 04.03.14

Innlandet

           

 Det er bra at den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere.  Hele 1500 skjemaer hver dag har vi klart å kutte og dette er et gjennomslag for bedriftene og NHO som i flere år har jobbet for dette.  Det sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund som mener den nye avtalen vil bringe oss fra mindre kontroll til mer tillitt.  Da får bedriftene frigjort kapasitet til å arbeide mer målrettet med forebyggende og med selve oppfølgingsarbeidet for de som trenger det.

"En ny IA avtale som bygger på tillit og ikke på kontroll er bra for bedriftene" sier regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam. "Bedriftenes hverdag er hektisk og det er bedre å bruke tiden på konkret og meningsfull oppfølging og forebygging av sykefraværet enn skjemautfylling" fortsetter hun.

I Hedmark og Oppland er dette særlig viktig. Vi har mange små virksomheter som blir særlig sårbare for økt byråkrati. Samtidig er det viktig å jobbe godt forebyggende. Vi har et sykefravær i våre fylker som er høyere enn landsgjennomsnittet på 5,5 %. Hedmark har 5,7 % og Oppland et sykefravær på 6.0 %

Når vi samtidig vet at langvarige sykefravær øker sannsynligheten for uførhet og at mennesker faller utenfor arbeidslivet er IA arbeidet viktig for hele arbeidslivet. I våre fylker er neste 30 000 personer uføre.

"Jeg håper også at flere bedrifter velger å bli IA bedrift og dra nytte av de virkemidler og de erfaringene som dette arbeidet gir." sier Kvam. "NHO Innlandet er aktive bidragsytere inn i IA – rådene i Oppland og Hedmark som blant annet arrangerer IA- uker og møteplasser for bedrifter og offentlige virksomheter. "

Her er de konkrete forslagene til forenkling som betyr at bedriftene kan redusere 1500 daglige skjemaer som skulle være sendt til NAV:

 • Obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner
 • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes.
 • Dialogmøte opprettholdes ved 100 pst sykemelding, men lege  og BHT skal bare kalles inn når det er nødvendig.
 • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på  arbeidsplassen. Bedre definere hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven.
 • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten
 • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir letter å bli IA-virksomhet.

NHO bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 pst. nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

 • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
 • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
 • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
 • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

NHO opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige i å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand.

 • Partene er tydelige på at myndighetene fortsatt har ansvaret for de som står utenfor arbeidslivet, men det legges til rette for at flere kan få en sjanse.
 • NAV skal engasjere seg tidligere med avklaring og virkemidler dersom en person ikke skal tilbake til samme arbeidsplass.
 • Virkemidlene som tilretteleggingsgaranti og lønnstilskudd skal forenkles og forbedres.
 • Arbeidsdepartementet skal vurdere stoppunkter og aktivitet for å hindre passive løp.
 • NAV skal gi kontaktpersoner til tiltaksmottakere og bedrifter som bistår i tiltaksperioden.

For ytterligere informasjon:
Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet mobil 909 88 440

Kontakt oss