Optimisme i Innlandet

Bedriftene i Innlandet ser relativt lyst på neste år, ifølge NHOs ferske medlemsundersøkelse. Så vel industri som reiseliv og byggenæringen bidrar til optimismen. – Med fortsatt gunstig valuta vil trolig veksten i Innlandet fortsette, mener Åge Skinstad.

Regiondirektør Åge Skinstad om utsiktene for næringslivet i Innlandet.

Regiondirektør Åge Skinstad om utsiktene for næringslivet i Innlandet.

Publisert 17.12.15

Innlandet

NHO-bedriftene i Innlandet har siden 1 kvartal 2014 opplevd en bedre markedssituasjonen enn landsgjennomsnittet. Også utsiktene fremover betraktes som noe mer optimistisk sammenlignet med øvrige regioner. I den perioden vi er inne i nå, med lave oljepriser opptrer fortsatt Innlandsbedriftene i motsatt retning i forhold til norsk økonomi, med positivt fortegn.

-En av våre medlemsbedrifter, Raufoss Technology, kunngjorde nylig at de tar hjem produksjonen av hjuloppheng som har foregått i Kina. Dette viser konkurransekraften til Innlandets industri. Innlandet har et av verdens sterkeste miljøer for bearbeiding av aluminiumsprodukter, og er ledende innen forskning og innovasjon. Det er positivt å se at Innlandets bedrifter griper mulighetene som finnes, sier Skinstad.

Tar hjem produksjonen fra Kina

Skattereform viktig

Skinstad understreker også behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling.

-Dette blir stadig viktigere. Det å kunne få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer, verdiskaping og satsing på næringslivet i Innlandet, sier Skinstad.

-På Innlandet er vi mer skjermet fra nedturen i oljesektoren, og ser at næringer som reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er ganske positive i sine tilbakemeldinger. Nevnte næringer får også drahjelp av ekspansive offentlige satsinger, konstaterer Skinstad.

Kan bli verre med gal politikk

Positiv utvikling i eksportnæringen

Målt som andel av verdiskapingen har Innlandet en lav eksportandel. Bare Oslo- og Akershus har lavere. Eksportvarer fra Innlandet som industrielle teknologiprodukter samt tømmer og tre-bearbeidede produkter har hatt en positiv utvikling i både pris og volum det siste året. Den svake kronen har gitt eksportbedriftene et betydelig konkurransefortrinn. Det antas at effekten av konkurranseevne-forbedringen vil kunne fortsette fremover. Flere av de nevnte industrinæringene i Innlandet venter ytterligere fremgang i 2016.

-Med fortsatt gunstig valuta tror jeg veksten i Innlandet vil fortsette, sier Skinstad.

Norske bedrifter leverer klimaløsninger

Grunnlag for økt sysselsetting

Også arbeidsmarkedet i Innlandet har utviklet seg noe bedre enn landet for øvrig. I 2015 har vi beregnet sysselsettingsvekst på 0,9 prosent mot 0,7 prosent for landet forøvrig. (Kilde: NHOs Økonomibarometer og SSB). Tall for skatteinngangen i siste periode av 2015 indikerer også en mer positiv utvikling enn landsgjennomsnittet hittil i år. Det er byggevirksomheten som bidrar sterkest til denne positive utviklingen. Foreløpige tall Fra SSB viser økt igangsetting av både boliger og yrkesbygg. Samtidig er det høy aktivitet i anleggsmarkedet (veier og jernbane).

I 2016 er det muligheter for fortsatt økt aktivitet innen både reiseliv, byggevirksomhet, næringsmiddelindustri og trebasert industri. Dermed er det grunnlag for økt sysselsetting i Innlandet også i 2016. I NHOs prognoser får vi en sysselsettingsvekst som er større enn veksten i yrkesbefolkningen. Det betyr at Innlandet nå er en av få regioner hvor yrkesfrekvensen er økende.

Vanskeligere å være useriøs

Sterke næringer i Innlandet

Innlandet skiller seg i forhold til landsgjennomsnittet med flere sterke industrielle klynger innen primanæringer og industri. Kraftforsyningsbransjen er også sterk.

19 prosent av verdiskapingen i Innlandet kommer fra disse næringene mot 17 prosent på landsbasis. Ingen andre regioner har så stor andel av verdiskaping og sysselsetting fra næringsmidler, skog og trebasert virksomhet som Innlandet har. Regionen har også et sterkt industrimiljø på Raufoss med flere industriprodukter med høy teknologi og stor eksportandel. I tillegg har Innlandet en sterk kraftsektor.

-Når det gjelder treindustrien ser vi på tross av gode tall, at vi kunne ønske oss mer foredling av råstoffet i vår region. Med den råstoff-tilgangen vi har er det fint å se at næringsmiddelindustrien også viser til gode tall. For bygg og anleggsindustrien er det fortsatt viktig med trykk på samferdsel og offentlige investeringer, sier Skinstad.