Resultater fra NHOs kompetansebarometer

5700 av våre medlemsbedrifter er spurt om sine kompetansebehov.

Kristin Skogen Lund og Torbjørn Røe Isaksen om bedriftenes kompetansebehov

Publisert 18.03.15

Innlandet

– Det er et fortsatt stort behov for ingeniører, fagarbeidere og folk med fagskoleutdanning. Spesielt innen bygg, elektro og teknisk produksjon, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Et av de store målene med utdanningssystemet er at det skal svare på det arbeidslivet og næringslivet trenger. Jeg tror vi skal klare å levere kompetansen næringslivet etterspør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen er opptatt av at utdanningsinstitusjonene skal spisse sine studietilbud i stedet for å forsøke å bli gode på alt. Samtidig fremhever han at vi må ha trykket på yrkesfag og få flere til å tilby lærlingeplass. 

Viktig bidrag for Innlandet

Fusjonen mellom NTNU og HIG vil ha store ringvirkninger for hele Innlandsregionen

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at NTNU troner på topp når det gjelder hvor NHO sine medlemsbedrifter ønsker å rekruttere ingeniører eller teknologer fra. Det planlegges en fusjon mellom Høgskolen i Gjøvik og NTNU med virkning fra 2016.

Fungerende regiondirektør i NHO Innlandet, Frode Berntsen, sier det i denne sammenhengen er det svært interessant at det planlegges en fusjon.

- Dette vil bidra til en styrking av Høgskolemiljøet på Gjøvik og gjøre kandidatene herfra enda mer attraktive for næringslivet. Fusjonen vil ikke bare ha stor betydning for Gjøvikregionen, men også ha store ringvirkninger for hele Innlandsregionen. Tallene fra kompetansebarometeret understreker viktigheten av færre og mer slagkraftige enheter innen høgskole - universitetssektoren.

5 funn fra NHOs kompetansebarometer

 

1. Vi trenger færre og mer slagkraftige utdanningsinstitusjoner
NTNU "utklasser" de andre ingeniørutdanningsinstitusjonene. Kandidater fra de små høyskolene er lite ettertraktet av NHOs medlemsbedrifter. Dette understreker viktigheten av færre og mer slagkraftige enheter innen U/H sektoren.

Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus kommer som nummer to og tre. NTNU har imidlertid dobbelt så høy "rating" som disse to til sammen.

2. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet gir bedre studiekvalitet
Ni av ti bedrifter mener at kvaliteten på studier ved universiteter og høyskoler vil styrkes gjennom et tettere samarbeid med næringslivet. 40 prosent av bedriftene som skal ansette ingeniører anser det som svært viktig at kandidatene har tatt fagbrev eller fagskoleutdanning forut for studiene.  

Hver tredje bedrift som ansetter ingeniører mener det er svært viktig at kandidaten har yrkeserfaring før eller i løpet av studietiden. Bedriftene er fornøyd med bachelorenes generelle kompetanse (faglige innsikt, evne til problemløsning og evne til å anvende kunnskap), men mener at utdanningen kunne blitt styrket ytterligere gjennom mer samarbeid med næringslivet.

3. Stor etterspørsel etter bygg, elektro og industriell produksjon
Innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon er det stor etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder både fagarbeidere og ingeniører. Det er interessant at det er den samme type etterspørsel både på fagarbeidernivå og ingeniørnivå. Det tyder på at det dreier seg om et langsiktig behov blant NHOs medlemsbedrifter. Dette er et viktig innspill i debatten om dimensjoneringen av ingeniørutdanningen.

4. 7 av 10 vil ha nettbasert utdanning tilpasset bedriftenes behov
Nettbasert utdanning vil øke sannsynligheten for at bedriften legger til rette for formell kompetanseheving for ansatte. Det mener syv av ti medlemsbedrifter i NHO. Digitale læremidler tilpasset bedriftenes behov kan bli en viktig del av kompetansetilbudet i årene som kommer.

5. Bedriftene vil ha ansatte med utdanning fra fagskoler
Halvparten av NHOs medlemsbedrifter signaliserer at de har behov for arbeidskraft med fagskoleutdanning mens det bare var 6 % av studentene som valgte å gå denne veien i fjor høst.

Her er et stort potensial for å skaffe næringslivet kompetanse med utgangspunkt i bedriftenes behov. Neste år kommer det en stortingsmelding om fagskoleutdanningen og den bør inneholde tiltak som øker tilstrømmingen til denne utdanningsinstitusjonen.