Sats på realfagene i grunnskolen-bli realfagskommuner!

-Realfag er viktig hvis vi skal finne en løsning på kreftgåten,- hvis vi skal bygge nye flotte bruer,- hvis vi skal løse klimakrisen og hvis vi skal utvikle industriarbeidsplasser i Norge, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

student realfag

Norsk skole har et realfagssproblem

Publisert 08.01.15

Innlandet

Næringslivet, politikere og fagorganisasjoner i Innlandet er bekymret for framtidig rekruttering til realfagene og teknologiyrkene. "Norsk skole har et realfagsproblem. De trenger et løft ved at kommunene tar et helhetlig og strategisk ansvar for barn og unges læring i realfag fra barnehage til fullført grunnskole," er sitat i debattinnlegg fra Katarina Nordtun Ruud og Gro Elisabeth Bråten i Hamar Høyre til Hamar Arbeiderblad. De ønsker at kommunen skal bli en realfagskommune.  -Vi støtter dette innspillet og anbefaler derfor kommunene i hele Innlandet å søke om å bli realfagskommuner, sier rådgiver i NHO Innlandet Ingunn Hermansen.

Realfagskommuner                                             Kunnskapsdepartementet har satt av 20 millioner kroner til ordningen med realfagskommuner i 2015 og 20-35 kommuner skal velges ut etter søknad. En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Det økonomiske tilskuddet skal kommunen bruke til å etablere lokale lærende nettverk og til å finansiere lærernes deltakelse i nettverkene. Flere kommuner kan samarbeide om å være realfagskommuner og opprette felles faglige nettverk. Som aktuell realfagskommune må skoleeier bl.a. utarbeide strategi og mål for arbeidet med realfag i kommunen.

Kompetansebarometeret viser at mange av medlemsbedriftene har et stort behov for realfagskompetent arbeidskraft i framtida. Medarbeidernes kompetanse er avgjørende for bedriftenes verdiskaping. I dag sier én av fem virksomheter i privat sektor at de har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse.

Læring i arbeid og samarbeid                                                   Kompetanse tilegnes gjennom arbeid, men grunnlaget skal legges i skolen og utdanningsinstitusjonene. Skal vi klare å skape de verdiene som finansierer vår velferd, må ambisjonene være høye. Skal vi skape de arbeidsplassene vi trenger, må vi samarbeide.

Og samarbeid er et stikkord her, - samarbeid for synliggjøring av den teorien som elevene møter i realfagene i klasserommet og den virkeligheten som de møter ute i arbeidslivet. Erfaringer viser at dette gir positive opplevelser og er viktig for å vekke interesse for realfagene i grunnskolen og rekrutteringen til disse fagene i videregående skole og på høgskole.

Bedrifter vekker interessen for realfagene                                     En rekke skoler og bedrifter engasjerer seg i den landsdekkende satsingen på realfagene i grunnskole og videregående skole gjennom det såkalte Lektor2-programmet. I Innlandet gjelder dette 16 skoler og ca. 40 virksomheter. Her vil vi framheve Vitensenteret Innlandet som en spennende arena for barn og unge innen realfagene. Dette læringsmiljøet ønsker kontakt med enda flere elevgrupper i både grunnskole og videregående skole. NHO Innlandet anbefaler skolene og kommunene å henvende seg dit for et samarbeid med dyktige pedagoger innen matematikk, natur- og teknologifagene.

Lektor2-programmet er forankret i Kunnskapsdepartementets satsing på realfagene i grunnskole og videregående skole. Hensikten er å gi økt læringsutbytte, stimulere elevenes interesse for matematikk, natur- og teknologifagene. Gjennom øvelser og koplinger mellom teori og praksis vil aktiviteter og tiltak gi økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet. Målet for dette programmet er å bidra til økt rekruttering til realfag og utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv.

Bruk muligheten- bli realfagskommuner                                       Via sine ungdomsskoler som deltar i Lektor 2-prosjekter, er mange kommuner som skoleeiere engasjert i dette arbeidet. Utdanningsdirektoratet lyser nå ut midler for ytterligere å styrke dette arbeidet og inviterer til etablering av realfagskommuner.

Dette kan være en flott måte å forankre opp på skoleeiernivå den innsatsen skolen allerede gjør gjennom Lektor2-ordningen og samtidig nå ut til andre skoler i kommunen. Utdanningsdirektoratet omtaler Lektor2 som et innsatsområde i kommunen som styrker realfagene og som skolen og kommunen eventuelt kan bygge videre på i dette prosjektet «Realfagskommuner».

Med flere realfagskommuner i Innlandet kan vi sammen ta grep for å bli en framtidsrettet og attraktiv region.

Realfagstrategien " Realfag for framtida 2010- 2014" avsluttes i inneværende skoleår, men innsatsen for rekruttering til realfagene fortsetter med ekstra løft og ekstra ressurser til dette formålet.

Viktig tiltak                                                                                      Prosjekt "Realfagskommuner" er nå ett av tiltakene.  Erfaringer viser at læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Tidlig innsats og flinke lærere er de viktigste faktorene for å skape

interesse for disse såkalte MNT-fagene, matematikk, natur- og teknologifag i skolen. Da ressurser i realfagskommunene skal benyttes til etablering av lokale, lærende nettverk oppfordrer NHO kommunene i Innlandet innen 1.mars 2015 å søke midler fra Utdanningsdirektoratet og bli blant utvalgte realfagskommuner. Teknologikompetanse blir viktigere og viktigere i framtidas arbeidsliv.

 

Kontakt oss

Ingunn Hermansen

Rådgiver

NHO Innlandet

ingunn.hermansen@nho.no
Mobil
41608080