PRESSEMELDING

Statsbudsjettet 2015 - riktig retning, men kunne våget mer

- Dette statsbudsjettet går i riktig retning, men kunne våget mer, sier regiondirektør Christl Kvam som en første kommentar til budsjettet. Hun er tilfreds med at dette budsjettet i større grad enn de foregående bruker penger til å skape fremtidig vekst gjennom skattelette og investeringer i " hard og myk infrastruktur"; veg og bane og utdanning, men savner større trykk på forslagene.

Publisert 08.10.14

Innlandet

Makro

Regjeringen har i dette budsjettet lagt seg gir en bruk av oljeinntekter på vel164 mrd. kroner, det vil si 17 mrd. mer enn i 2014. Dette utgjør 3pst. av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland. "Det er en mer næringsvennlig politikk når ressursbruken på statsbudsjettet vris fra forbruk til investeringer. Det er riktig at vi satser mer på investeringer i vei, jernbane og forskning for å trygge morgendagens arbeidsplasser. Det er bra med skatteendringer som reduserer bedriftenes kostnader og stimulerer til økte investeringer i norsk økonomi." sier Christl Kvam.

Veg og bane

Statsbudsjettet for 2015 legger opp til en 10 % realvekst i forhold til tilleggsproposisjonen i 2014 til samferdsel. Det er satt av 8 mrd. til store vegprosjekter, 1,7 mrd. til jernbane og 200 mill. kroner økning til fylkesvegene.

NHO Innlandet er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet. Etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan reduseres, men det er helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen resten av etterslepet så raskt som mulig. NHO er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer, bl.a. nye OPS-prosjekter. 

 "Det er spesielt gledelig at vi har fått sikret kontinuerlig og raskere utbygging av E6 til Biri" sier Kvam. "En felles god innsats fra politikere og næringsliv har bidratt til dette og bør inspirere til videre samarbeid mellom aktørene på Innlandet." avslutter Kvam. Hun er også glad for de ekstra pengene som kommer på fylkesvegene. 

Formuesskatt

Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt. Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017.  

Utdanning 

"Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Da er det skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker. Vi har stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Det er også mangel på lærlingplasser innen for enkelte fag. Derfor bør virkemidler som kan bidra til å ansette lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift, styrkes. Her hadde NHO Innlandets medlemsbedrifter forventet mer. "sier Kvam.  

NHO er imidlertid fornøyd med etterutdanning av lærere og vekst på næringsrettet forskning. Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene.  

Viktige næringer i Innlandet og hvordan statsbudsjettet påvirker disse:  

Nøytral merverdiavgift

Det er positivt at NHO har fått gjennomslag for nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. Dette betyr at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår, uten en konkurranseulempe på 25 prosent.

"Her åpner det seg et nytt marked for bedriftene i Innlandet, særlig når helseforetakene blir en del av dette regimet i 2016. De bør bruke tiden godt frem til da og sørge for å ha gode tjenester og produkter til et marked som i dag er over 40 mrd. bare på Innlandet" oppfordrer Kvam.  

Netthandel

"Regjeringen foreslår å øke grensen for merverdiavgiftsfri netthandel fra utlandet. Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget. Penger på statsbudsjettet må gå til det som styrker norsk konkurranseevne, ikke undergrave norske arbeidsplasser. Med dette forslaget vil særlig arbeidsplasser innen handel i distriktene bli truet" sier Christl Kvam.  

Byggenæringen

Viktig at regjeringen nå innfører støtteordninger for ENØK tiltak i husholdninger, men synd at vi ikke får på plass ROT fradraget. 

Mediabransjen

Lik mva papir og nett er viktig for at mediehusene skal klare omstillingen i forhold til publikums nye lesevaner og bruk av nye medier.  

Andre elementer

Skibladner får styrket sitt tilskudd over statsbudsjettet med 1 million kroner.

  • Regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset.
  • Leirin flyplass sin fremtid er usikker. Flyruten Fagernes – Oslo tas ut av anbudsopplegget i 2015 og statlig eierskap vil vurderes.

For ytterligere informasjon:
Christl Kvam
Regiondirektør NHO Innlandet
mobil 909 88 440

Kontakt oss