Næringslivet i Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdals Årsmelding 2015

Publisert 06.11.13

Møre og Romsdal

2015 ble et krevende år for næringslivet i Møre og Romsdal, og situasjonen har forverret seg dramatisk gjennom året og utover i 2016.

Det er spesielt den maritime industrien som er knyttet tett opp mot offshore som har fått hard medfart. Rederiene kjemper for å overleve, verftene mangler oppdrag og mange offshorefartøy er lagt i bøyene langs hele kysten. Utfordringene i denne delen av næringslivet får store konsekvenser for andre næringer som leverer til maritim næring og det påvirker samfunnsutviklingen.

Det finnes ingen raske løsninger for snu situasjonen, da den situasjonen bedriftene står i er global og oljeprisdrevet. Bedriftene i Møre og Romsdal har vært igjennom tøffe tider før og omstilling er en del av hverdagen, men når det nå drar seg til, så registrerer vi at bedriftene har fullt fokus på kostnadsreduksjoner og tilpasser seg til en ny virkelighet.

Regjeringen har bidratt med noen tiltak, men kan gjøre mer for å avhjelpe situasjonen på kort og lang sikt.

Regjeringen må åpne flere felt for leting i Norskehavet. Norge er avhengig av inntektene fra norsk olje og gass og den maritime industrien er avhengig av at det gjøres investeringer på norsk sokkel, slik at aktiviteten tar seg opp.

I flere bedrifter er egenkapitalen borte og formuesskatten "stjeler" midler som nå burde blitt brukt til smarte investeringer for å få ny vekst. Næringslivet hos oss har derfor store forventninger til "Skattereformen" som snart skal vedtas i Stortinget. Nå trenger næringslivet, enda mer enn før, politiske rammevilkår, ikke minst innen skattepolitikken, som ivaretar norsk privat eierskap og interessene til små og mellomstore bedrifter. Privat eierskap står for en tredjedel av alle sysselsatte i Norge og hele 40 prosent av verdiskapingen.

Ytterligere lempinger i permitteringsregelverket er et tiltak som kan hjelpe noen av bedriftene våre over "kneika" og vil bidra til at kompetansen ikke forsvinner ut av distriktene og inn mot byene.

BIO-midler er et godt tiltak som bedriftene kan benytte for å tilføre ansatte ny kunnskap for å takle de endringene som bedriftene snur seg til. Dette har NHO Møre og Romsdal jobbet aktivt for å få til, og det er gledelig å se at flere bedrifter har fått innvilget BIO-midler fra NAV.

Samtidig har vi flere næringer som går godt: marin, møbel, aluminium, reiseliv samt underleverandører som har skaffet seg flere ben å stå på. Vi håper at dette vedvarer utover i 2016 og 2017. Det er viktig at Møre og Romsdal har bedrifter som går godt og som øker staben sin. Det kan dempe noe av den økende arbeidsledigheten i fylket. Kronekursen bidrar til at eksportnæringene våre har gode tider, men importen er tilsvarende dyr for de bedriftene som må importere råstoff til produksjonen, noe som svekker konkurransekraften for dem det gjelder.

Karl Inge Rekdal
Styreleder

Se hele Årsmeldingen 2015 her