Brev til Arbeids- og sosial–ministeren

Behov for endringer i permitterings-regelverket

Permitteringsregelverket er en form for forsikringsordning, som innebærer reduserte kostnader som følger av svingninger i aktiviteten. Arbeidsgiverperioden i permitteringsregelverket er å betrakte som bedriftenes egenandel, mens Folketrygden bærer den største delen av personalkostnadene ved permitteringer. Samfunnets kostnader ved å la arbeidskraft gå uvirksom – permittert – er avhengig av hvor stor mangelen på arbeidskraft er.

Publisert 10.03.15

Møre og Romsdal

Regjeringen innførte fra 1.1.2014 to endringer i permitteringsreglene:

-       Arbeidsgivers betalingsansvar økte fra 10 til 20 dager

-       Permitteringslengden ble redusert fra 30 til 26 uker

I det stramme arbeidsmarkedet som var i Norge 2013, økte kostnadene ved ordningen. Regjeringen mente derfor det ikke var urimelig at egenandelen også økte på bakgrunn av dette.  Regjeringen viste til at regelverket om lønnsplikt under permittering har vært endret mange ganger på bakgrunn av konjunkturendringer, sist i forbindelse med finansuroen vinteren 2009. Regjeringen mente derfor at justeringen av ordningen ikke var dramatisk.

Fra både næringslivets og arbeidstakernes side har man både vært bekymret for bedriftenes evne til å holde på kompetansen i bedriften og mulighetene til å kunne opprettholde en høy andel faste ansatte. Lavere kompetanse som følge av høy fluktuasjon vil kunne påvirke innovasjonsevnen og produktiviteten og dermed svekke norsk næringslivs fremtidige konkurransekraft.

Regjeringen brukte som argument for endringene i permitteringsreglene fra 1.1.2014 at det var behov for mobilitet i arbeidslivet. Dette argumentet er det kanskje holdbart for arbeidslivet i noen urbane strøk hvor arbeidstakere har mange valgmuligheter. I distriktene hvor mange av de maritime bedriftene holder til, er situasjonen en annen. Her er det ofte en hjørnesteinsbedrift og få eller ingen alternative arbeidsplasser. Oppsigelse vil her være det samme som arbeidsledighet.

Situasjonen i arbeidsmarkedet nå i 2015 er i ferd med å endre seg. Halveringen av oljeprisen får konsekvenser langt ned i verdikjeden, også i maritim næring. Stadig flere bedrifter må vurdere å permittere og eventuelt si opp ansatte. Derfor er det nå et behov for å endre permitteringsreglene igjen tilbake slik det var før 1.1.2014.

LO og NHO i Møre og Romsdal pluss Maritim Forening for Søre Sunnmøre (Mafoss) og Maritimt Forum Nordvest vil be Arbeids- og sosialministeren om straks å ta et initiativ for å endre permitteringsreglene.

Med hilsen

Arnfinn Ingjerd, Daglig leder, Maritimt ForumNordvest

Terje Høybakk, Daglig leder, Mafoss

Torill Ytreberg, Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal

Kari Hoset Ansnes, Distriktssekretær, LO Møre og Romsdal

 Les hele brevet til Arbeids- og sosialministeren her.