Brev til statsråd Robert Eriksson

Behov for ytterligere endringer i permitteringsreglene og tilførsel av ekstraordinære midler til NAV

Endringene i permitteringsregelverket gjeldende fra 1. juli 2015 medfører redusert arbeidsgiverperiode fra 20 til 10 dager og økt periode med rett til dagpenger fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder.Dette er et steg i riktig retning, men ikke tilstrekkelig i forhold til den situasjonen den maritime næringen nå står overfor.

Publisert 15.07.15

Møre og Romsdal

Dersom nedturen i oljenæringen blir så langvarig som mye tyder på, vil bedriftene i maritim næring trolig komme i den situasjonen at de må gå til oppsigelse av arbeidskraft, som de i et lengre perspektiv vil ha bruk for. Bedriftene vil kunne ta inn igjen de permitterte for en periode når det er arbeid som må utføres, men situasjonen kan fort bli slik at ansatte må permitteres på nytt, og da medfører 18 måneders regelen at permitteringsretten fort blir oppbrukt. Et reelt scenario er at bedriftene må gå til oppsigelser selv om de har konkrete kontrakter og behov for de aktuelle medarbeiderne på et gitt tidspunkt frem i tid. (Dersom verftene ikke har signert ny kontrakt før ferien, vil de ikke ha nytt skrog før etter ferien i 2016. Bedriftene vil da raskt passere 30 uker permittering for flere yrkesgrupper, og oppsigelser blir da eneste alternativ.)
Den maritime næringen er i all hovedsak distrikts basert, og dette er kritisk både i forhold til enkeltpersoner, lokalsamfunnet, bedriftene og bransjen ellers. I distriktene er det ikke mulig å få til den mobiliteten i arbeidsmarkedet som regjeringen ønsker.
Det aller viktigste virkemiddelet for å unngå en slik situasjon, er enten å øke perioden med rett til dagpenger ved permittering - alternativt en kraftig reduksjon av perioden på 18 måneder.
Andre næringer har særregler (fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien jfr. Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 6-7) som blant annet innebærer rett til dagpenger i 52 uker.

For å avhjelpe både bedrift og permitterte ansatte i en krevende periode, bør en kunne benytte tiden til kompetansehevende tiltak. Det er behov for å utvikle ny kunnskap for å sikre at næringen også i fremtiden bidrar med stor verdiskaping fra havrommet. Norge trenger en sterk og innovativ maritim næring om regjeringens BLÅ havromsvisjon skal bli til virkelighet.
Pr. i dag er NAV's regelverk ikke tilpasset den situasjonen bedriftene står i. Dersom permitterte får tilbud om relevante tidsavgrensede kompetansetiltak eller etter/videreutdanning som går ut over 3 måneders grensen, vil de miste retten til dagpenger.
Vi mener derfor at NAV i en overgangsperiode bør tilføres ekstraordinære midler til relevant videreutdanning av permitterte slik at en kan bruke permitteringsperioden til å forbedre de ansattes kompetanse. Både AMO-kurs og bedriftsintern opplæring (BIO) kan være aktuelt. Dette vil være et viktig tiltak for å gjøre ansatte i stand til å bidra i den omstillingen bedriftene nå arbeider med.
I forrige nedgangsperiode i 2003/2004 ble det bevilget ekstraordinære midler til NAV som ble brukt til relevante kompetansehevende tiltak. Dette var svært vellykket og bidro til at bedriftene var godt rustet når markedet i de maritime næringene kom tilbake.


Med hilsen


NHO Møre og Romsdal, regiondirektør Torill Ytreberg (sign.)

LO Møre og Romsdal, distriktssekretær Kari Hoset Ansnes (sign.)

Maritim Forening Søre Sunnmøre, Daglig leder Terje Høybakk (sign.)

Maritimt Forum Nordvest, Daglig leder Arnfinn Ingjerd (sign.)

ÅKP AS/GCE BLUE Maritime, Adm. dir. Per Erik Dalen (sign.)

Se hele brevet her.