Statsbudsjettet 2015

Kommentarer fra NHO Møre og Romsdal om Statsbudsjettet for 2015

Totalt sett: Riktig kursendring. Oljepengemilliardene blir nå tydelig vridd mot investeringer og annet som fremmer vekst.

Publisert 09.10.14

Møre og Romsdal

For Møre og Romsdal er det flere svært gode nyheter på samferdsel i Statsbudsjettet:

  • Planleggingsmidler til Hafast, Møreaksen og Halsafjorden. I tillegg bevilges planleggingsmidler til strekningen Betna-Vinjeøra- Stormyra på E-39.
  • Ekstraferge mellom Molde og Vestnes og Halsa-Kanestraum
  • Økning i midlene til fylkesveier for å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet
  • Rentekompensasjonsordningen for fylkesveier utvides. Låneramme på 3 mrd. kroner
  • Dette er saker vi har hatt høyt på ønskelista og svært gledelig at Regjeringen følger opp.

Oljepengebruk: 3 % - 164 mrd. kroner opp 17 mrd. fra 2014. Nedsetter ekspertutvalg for bruk av oljepenger, der NHO er invitert inn. Ekspertutvalg for flerårige budsjetter og investeringer er viktig.

Formuesskatten blir redusert med 0,25 % til 0,75 %. Statlig andel på 0,5 %. Det er et skritt i riktig retning og det største kuttet vi har sett så langt. Våre medlemsbedrifter hadde forventet en sterkere reduksjon fra 2015, dersom Regjeringen skal ha mulighet for å fjerne formueskatten helt i løpet av denne regjeringsperioden. Formueskatten er en konkurranseulempe for norskeide bedrifter ettersom utenlandsk eide bedrifter i Norge slipper å betale formueskatt.

Nøytral merverdiavgift i statlig sektor – innføres i 2015. Helseforetakene i 2016.  Dette er et viktig grep for at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår uten en konkurranseulempe på 25 %. Regjeringens krav til modernisering og produktivitetsvekst i offentlig sektor er et viktig og nødvendig grep.

Kompetanse og forskning – NHO er fornøyd med etterutdanning av lærere og mer til næringsretta forskning.

SkatteFUNN –styrkes med 120 mill. kroner. Rammen øker fra 8-15 mill. kroner for egenutført FoU, og fra 22-33 mill. kroner for samarbeidende prosjekter. Dette er positivt, men ingen endring i timesatsen slik NHO har bedt om.

Lærlingtilskuddet – ingen økning. Det er et gap på 25.000 kroner mellom lærlingtilskuddet (120.000) og en skoleplass i videregående skole (145.000).  Tilskuddet er for lavt og dersom en ønsker å stimulere til at flere bedrifter tar inn lærlinger, så må lærebedriftene tilgodesees med større intensiver enn det de har i dag. NHO hadde forventet en videre opptrapping etter at det kom øremerkede midler i Statsbudsjettet for 2014.