Kronikk av Torill Ytreberg

Kommunereformen – har vi politikere som evner å bygge et nytt Møre og Romsdal?

Valget 14. september er avgjørende for hvordan Møre og Romsdal skal fremstå i de neste 40-50 årene. Det er vi innbyggere som velger ordførerne og vi må velge de personene vi mener på beste måte vil ivareta fylkets posisjon i fremtiden. Valget handler kanskje mer om de ulike kandidatenes kompetanse og egenskaper enn partitilhørighet.

Publisert 13.08.15

Møre og Romsdal

NHO mener at dagens kommuner i Norge må reduseres fra dagens 428 kommuner til 77 kommuner. Mange vil synes at dette er vel drastisk, men samfunnet har endret seg enormt de de siste 50 årene og nå er tiden inne for å tenke 50 år fremover i tid.
Dersom Møre og Romsdal skal kunne konkurrere med andre regioner i Norge, er vi avhengig av at vi velger politikere som tør, vil og kan bygge nye store kommuner for å møte fremtidens utfordringer. Dagens kommunestruktur er for lengst gått ut på dato og det er nå politikerne må brette opp ermene og ta steget fullt ut. Men da må vi ha politikere som er fremsynt og inkluderende og som tør å ta nødvendige grep sammen med sine nabokommuner for å bygge fremtidens kommuner. Valget 14. september der derfor avgjørende for fremtidens Møre og Romsdal.

Hva vil så dette medføre for våre kommuner i Møre og Romsdal?

NHO Møre og Romsdal har tatt til orde for 3 store kommuner i Møre og Romsdal: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, der de tre største byene er drivere.

Hvorfor vil næringslivet ha større kommuner?

 • Næringslivet taper på dagens kommunestruktur.
 • Det bør kun være omkring 80-100 kommuner i Norge. Det vil gi vekstkraftige kommuner til beste for innbyggere og næringslivet.
 • NHO ønsker større og sterkere kommuner som er bedre rustet til å møte næringslivets behov.
 • En kommunesektor som ikke har endret seg siden 60-tallet er en fare for demokratiet.
 • Det skal fortsatt være fint å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner – ikke å legge ned lokalsamfunn. 

Hva er så fordelene med større kommuner?

 • Effektiv og miljøvennlig arealbruk: Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng og dermed løse noen av vår tids store problemer knyttet til presstendenser (bolig- og arealpolitikk) og miljøproblemer (transport) i byene.
   
 • Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet: Kommunenes oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer til ulike typer saksbehandling og gjør kommunene i stand til å møte utfordringene blant annet innen offentlige innkjøp. Større kommuner vil bidra til gode og likeverdige tjenester for innbyggerne. For bedriftene er det innlysende at færre kommuner også betyr færre kontaktpunkter og raskere prosesser, i tillegg til bedre kompetansemiljøer i kommunene.
   
 • Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planregime: Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. Mange bedrifter må derfor forholde seg til flere ulike areal- og planregimer og flere ulike tekniske etater. Dette gjør det vanskelig for bedriftene å planlegge helhetlig. Siden disse kommunene har ulike rammer bedriftene må forholde seg til, blir prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare.
   
 • Robuste kommuner: Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan ha en mer variert befolknings- og nærings sammensetning. Det gjør kommunene mer robuste for uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Større kommuner vil gi større handlingsrom i politikkarbeidet. Politikerne vil få større mulighet til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt og få større innflytelse på samfunnsutviklingen.
   
 • Effektiv ressursbruk: Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

 Hva med lokaldemokratiet? 

 • Lokaldemokratiet: Større og mer robuste kommuner vil gi kommunene flere oppgaver. Dette vil gi større handlingsrom, økt makt og myndighet til kommunene og dermed økt lokalt selvstyre. 

Når større kommuner skal bygges må en forutsette at de store samferdselsprosjektene i fylket får rask fremdrift slik at kommunene også bygges fysisk tettere sammen. Dette er viktig for å etablere større bo- og arbeidsmarkedsregioner, bedre flyt av kompetanse og større valgmuligheter på jobbmarkedet uten at folk må flytte fra hjemstedene sine. 

Godt valg!