Pressemelding frå NAV

Lita auke i sjukefråvær det siste året

Talla syner at sjukefraværet har hatt ei god utvikling dei siste 5 åra. Dette kvartalet syner ei utflating, vi er på same nivå som i 2.kvartal 2012, og vi stig 0,2 prosentpoeng frå 2.kvartal 2013. Det er ganske stor skilnad i sjukefråværet i dei ulike fylke, frå 4,3 til 6,7 prosent. Møre og Romsdal har omtrent same fråværet som resten av landet, dette kvartalet var det 0,1 prosentpoeng høgare.

Publisert 15.09.14

Møre og Romsdal

Legemeldt sjukefråvær i Møre og Romsdal var 5,3 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2014, ned frå 5,1 i 2. kvartal i 2013.

Landet har hatt ein samla auke i legemeldt sjukefråvær på 0,1 prosentpoeng det siste året frå 5,1 prosent til 5,2 prosent.

Sjå heile pressemeldinga her.