LO og NHO sammen om å kutte utslipp

For å oppfylle norske klimaforpliktelser vil LO og NHO øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering til 19 milliarder kroner innen 2030.

Publisert 21.09.15

Møre og Romsdal

Næringslivet i Østfold spesielt godt posisjonert for å bidra med løsninger for lavutslippssamfunnet.

I etterkant av sitt felles innspill til klimameldingen i februar, lanserte LO og NHO i dag et forslag til en ny lavutslippssatsing. De to ledende organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

- NHO ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet. Vi støtter klimaforpliktelsen Norge har påtatt seg for 2030, og at Norge søker felles oppfyllelse av klimamålene med EU, sier regiondirektør Nina Solli.

- Men klimamål er en ting. Gjennomføring og måloppnåelse noe annet. Realisering av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats fremover. Næringslivet ønsker å være med å utvikle og rulle ut de nye klimaløsningene.

Østfold har bedrifter i hele verdikjeden for lavutslippssamfunnet. Vi har en rekke bedrifter som bidrar til energieffektivisering i bygg og anlegg med høy kompetanse innen nullutslippshus og energistyring i eksisterende bygg. Vi har en spennende klynge i NCE Smart Energi markets som finner nye teknologiske løsninger for smarte byer og det smarte nett. I tillegg har Østfold alle typer fornybar energi:  fra vannkraft til vindkraft; Bioethanol til biogass og biodiesel i tillegg til en unik kompetanse innenfor Torium. I tillegg har Østfold verdens reneste industriproduksjon.

Men for at disse bedriftene skal bli løsningsleverandører til klimautfordringene må staten bidra med rammebetingelser og virkemidler som gjør dette mulig, sier regiondirektør Nina Solli.

 

Grønne bedrifter kan skape nye arbeidsplasser i Østfold

- Vi mener klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, understreker NHO-lederen.

I forslaget – "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet - Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering" – skisseres økonomisk omfang og innretning av en lavutslippssatsing som skal bidra til nødvendig teknologiutvikling innen prioriterte områder, og sikre at den nye teknologien tas i bruk i markedet. Formålet er å bidra til å realisere utslippsforpliktelsen mot 2030 og 2050 uten tap av konkurranseevne.

Forslaget innebærer at

  • de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering økes med 11 milliarder kroner fra dagens nivå innen 2030, dvs. fra om lag 8 mrd. kroner i dag til 19 mrd. kroner i 2030. 
  • satsingen fordeles med 5 milliarder til teknologiutvikling, og 6 milliarder til markedsstimulering.
  • 7 av de 11 milliardene rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor (bl.a. transport og bygg), hvor de største utslippsreduksjonene frem mot 2030 må finne sted.

Akkumulert over hele perioden anslås et samlet merbehov på lavutslippssatsingen på 80-100 milliarder kroner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de ressursene som bedriftene selv investerer.

Teknologiutvikling og markedsstimulans

De økte midlene skal blant annet gå til å utvikle nye energibærere i transportsektoren, nye produksjonsprosesser i industrien, til produksjon av biodrivstoff og biobaserte kjemikalier, og utvikling av karbonfangst og -lagring.

LO og NHO peker på offentlige innkjøp og bil- og drivstoffavgifter som mulige virkemidler for å stimulere markedet. Også utvikling av infrastruktur for nye energibærere i transportsektoren, vurdering av avtalebaserte markedsmekanismer (som NOx-fondet), samt støtte-/markedsordninger for energieffektivisering og smart energibruk, trekkes frem.

-          Østfold har vært foregangsfylke i å ta i bruk alternative drivstoffer i transport. Her ønsker NHO at offentlige og private samarbeider for å skaffe det nødvendige tilbud og øke etterspørselen etter miljøvennlig gods- og persontransport, avslutter Nina Solli