Næringslivets forventninger til neste Nasjonal Transportplan (NTP)

Transportetatene legger mandag 29. februar frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene. Vi har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer.

Publisert 24.02.16

Møre og Romsdal

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. Dette tar for lang tid og NHO mener planleggingstiden bør halveres.

Bare ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år. Et slikt konkret grep kan bety mye, for eksempel for Hafast.

For næringslivet er det viktig å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler: tidsfrister, økt bruk av statlig plan, begrense muligheter til å utrede nye alternativer i planfasen etc. Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes, det er snakk om å ta verktøyene i bruk!

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument. Vi håper derfor at man greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer. For næringslivet i Møre og Romsdal innebærer det at prosjektene for Fergefri E-39 i Møre og Romsdal må realiseres i løpet av neste NTP-periode. I tillegg må øst/vest korridorene utbedres og rustes opp.

Fergefri E-39 er svært viktig for utviklingen i vår region og for Vestlandet. Utredninger av samfunns- økonomisk nytte av fergefri E-39, dokumenterer at prosjektet vil gi stor nytteverdi, ikke bare i vår region, men også i resten av landet. Fergefri E-39 er med andre ord et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjektene nasjonalt.  

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. Samtidig vil Norge få en kraftig befolkningsøkning de kommende årene. Det vil sette infrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av en god infrastruktur blir da en viktig forutsetning for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig i disse omstillingstider.

Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Vi har etter mange tiår med underinvesteringer, heldigvis sett en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet i Norge frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner og vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner. Skal vi løse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og at halvparten av investeringsbehovet dekkes i neste NTP-periode fra 2019-2029. Konkret betyr dette at investeringsrammen samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).

Vi har forventninger om at planforslaget svarer på hvor mye midler som skal brukes, hvor disse midlene prioriteres, hvordan midlene skal brukes mest mulig effektivt, og hvordan planleggingstiden skal reduseres.

Torill Ytreberg
Regiondirektør
NHO Møre og Romsdal