NAV melder om økende optimisme i Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017: Årets bedriftsundersøkelse styrker troen på at arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal er i bedring.

Publisert 29.05.17

Møre og Romsdal

Undersøkelsen viser at flere bedrifter venter økning i antall ansatte, samtidig som det er blitt noe vanskeligere for bedriftene å rekruttere ønsket arbeidskraft. Dette er tegn på at ledigheten er i ferd med å snu, noe som også har blitt ytterligere bekreftet gjennom synkende arbeidsledighet gjennom de første månedene i 2017, sier fylkesdirektør Stein A. Veland.

Bedriftsundersøkelsen kartlegger bedriftenes etterspørsel etter og mangel på arbeidskraft. Resultatene gir NAV nyttig informasjon om hvilke yrker det er mangel på og hvilke næringer som ikke greier å rekruttere ønsket arbeidskraft. Bedriftenes tro på fremtiden indikeres også ved at vi ser på hvilke næringer der bedriftene forventer flere eller færre ansatte. Nesten 750 bedrifter, tilsvarende 64 prosent av de spurte, har svart på årets bedriftsundersøkelse i Møre og Romsdal. Svarene i undersøkelsen ble samlet inn i februar og mars 2017.

22 prosent av bedriftene venter flere ansatte

Ett år frem i tid er det 22 prosent av bedriftene i undersøkelsen som venter flere ansatte, mens 11 prosent venter færre ansatte. Dette er en klar forbedring sammenlignet med 2015 og 2016. Da ventet 15 og 17 prosent av bedriftene økning mens 12 og 13 prosent ventet en nedgang.

Bedriftene i Møre og Romsdal har imidlertid som i fjor noe lavere forventinger enn landssnittet, der 24 prosent av bedriftene venter flere ansatte og 10 prosent venter en nedgang.

Det er bedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon som venter størst behov for nyansettelser. I vårt fylke er det størst optimisme blant bedriftene på Nordmøre med tanke på utviklingen av antall ansatte.

Rekrutteringsproblem

13 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir å ha hatt mislykkede rekrutteringer siste tre måneder. Dette betyr at de enten ikke har fått ansatt noen i det hele tatt, eller har rekruttert personer med lavere eller annen kompetanse enn de har etterspurt.

Siden 2013 har vi hatt en jevn nedgang av bedrifter med mislykkede rekrutteringer, fra 22 prosent i 2013 til 10 prosent i 2016. Denne trenden har snudd i 2017 da andelen har økt til 13 prosent.

17 prosent av bedriftene svarer at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. Dette er omtrent som i de foregående årene.

Fortsatt mangel på arbeidskraft

Mangelen på arbeidskraft er redusert fra 2.500 i 2013 til 1.350 nå i 2017. Selv om dette er noe høyere enn i 2016 (1.150) er hovedinntrykket i Møre og Romsdal at det er blitt lettere å rekruttere de siste årene.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er størst innen helse- og sosialtjeneste, bygge- og anleggsvirksomhet og undervisning. Dette er yrkesgrupper som går igjen i resultatene fra bedriftsundersøkelsen de siste åra.

For mer detaljer, se vedlagte bedriftsundersøkelser for landet og for Møre og Romsdal.

Bedriftsundersøkelse Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelse hele landet

 NAV Møre og Romsdal, 24. mai 2017