Økonomisk politikk og analyse

Fallet i olje drar Norge ned i rødt

Fallet i oljeinvesteringene drar landets totale investeringer ned til minus 2,5 prosent neste år, viser NHOs medlemsundersøkelse.

NHO presenterte i dag rapporten for 3. kvartal, med nye tall fra Næringslivets Økonomibarometer. Her NHOs avdelingsdirektør Dag Aarnes.

Publisert 09.09.14

Møre og Romsdal

- For første gang rapporterer petroleumssektoren om svakere markedssituasjon og utsikter enn for tradisjonelle eksportbedrifter. Det er en sterk negativ impuls til resten av norsk økonomi. Verft og industrien blir rammet, men ringvirkningene vil spre seg til hele bredden i norsk næringsliv, sier avdelingsdirektør i NHO Dag Aarnes som tirsdag presenterte Næringslivets Økonomibarometer basert på intervjuer med over 2 600 bedrifter.

Det er en sterk negativ impuls til resten av norsk økonomi

Fastlands-Norge kan regne med en vekst i investeringene neste år på 1,1 prosent. Men en forventet nedgang i oljeinvesteringene på 10 prosent sørger altså for en negativ utvikling totalt sett. Svekkelsen av oljeindustrien i forhold til resten av næringslivet fører også til at stemningen blant bedriftene på Østlandet bedrer seg i forhold til Vestlandet.

Men i år vil vi likevel få en kortvarig oppgang i produksjon og etterspørsel. I bedriftenes markedsvurderinger for 2014 får vi et noe bedre samlet bilde for norsk økonomi, men altså en svak prognose for 2015. Oppjusteringene av 2014-tallene skyldes en noe høyere vekst i samlet etterspørsel fra utlandet, bedring av husholdningenes kjøpekraft og offentlige investeringer. Når oljeinvesteringene faller neste år skjer det uten tegn til økt investeringsaktivitet i fastlandsøkonomien. Den andre viktige årsaken er at høy gjeld og høye boligpriser gjør det nødvendig for norske husholdninger å spare mye.

Vil redusere investeringer

Investeringene i fastlandsbedriftene er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med årene før finanskrisen. Mens petroleums- og boliginvesteringene økte i den oppgangskonjunkturen som etterfulgte finanskrisen, uteble investeringsveksten blant fastlandsbedriftene. Olje- og boliginvesteringene har på ulike måter fortrengt investeringer i resten av fastlandsøkonomien, særlig i privat sektor. Samtidig svarer et flertall av NHOs medlemsbedrifter at de fremdeles har planer om å redusere fremfor å øke investeringene i inneværende periode.

Et boligmarked ute av balanse påvirker norsk økonomi negativt på flere ulike måter. Selv om etterspørselen etter boliger er stor, har ikke boligbyggingen økt tilsvarende. Oslos befolkning alene har økt med nesten 130 000 mennesker siden tusenårsskiftet. Gitt uendret antall personer per husstand har Oslo nå relativt sett nesten 30 000 færre boliger enn i år 2000. De høye boligprisene betyr også at husholdningene tar opp mer gjeld, og det igjen påvirker veksten i privat forbruk.

Arbeidskraftreserve

Det er en betydelig reserve av arbeidskraft i norsk økonomi. Sysselsettingsveksten fortsetter å være sterkere enn utviklingen i produksjon og etterspørsel skulle tilsi. Den målte arbeidsledigheten gikk noe ned i andre kvartal, på tvers av forventningene. Samtidig utgjør antall mottakere av arbeidsavklaringspenger nå om lag 156 000 personer, og antallet unge i denne gruppen har økt. Til sammen utgjør unge personer utenfor arbeidsstyrken et potensial i arbeidskraftreservene i tillegg til de som fremkommer i arbeidsledighetsstatistikken.

- Eksporten av tradisjonelle varer har svingt mye siden finanskrisen, og nivået målt i volum er fremdeles lavere enn forut for krisen. Vekst i etterspørselen fra eksport­markedene og en viss bedring av Norges konkurranseevne, særlig på grunn av en svakere kronekurs enn i fjor, trekker i retning av at eksporten av tradisjonelle varer vil ta seg opp framover, sier Dag Aarnes.