Regionalt innspillseminar -Effektive bo- og arbeidsmarkeds-regioner

Som et ledd i forberedelsene til NHOs årskonferanse har NHO Møre og Romsdal avholdt innspillseminar om temaet effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Temaet opptar flere av våre lokale politikere og næringslivsledere.

Publisert 04.11.14

Møre og Romsdal

Som et ledd i forberedelsene til NHOs årskonferanse har NHO Møre og Romsdal avholdt innspillseminar om temaet effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Temaet opptar flere av våre lokale politikere og næringslivsledere. Den pågående diskusjonen om kommunesammenslåinger, hvor nye kommunegrenser skal gå, hvilke tjenester kommuner skal tilby og hva som skal vektlegges i en sammenslåing var blant temaene som ble luftet på seminaret. Hva som skal være kommunenes oppgaver blir en viktig diskusjon videre, der kommunens oppgave som samfunnsutvikler ble trukket fram.

Som gode innledere hadde vi med Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse, Jørgen Amdam fra Høgskulen i Volda, Karl Inge Rekdal fra Sykkylven Stål/styreleder NHO Møre og Romsdal, ordfører Anders Riise fra Hareid kommune og Ole Helge Haugen fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Arild Hoksnes holdt et muntert kåseri om hva vi kan vite og forvente av framtiden.  Odd Kristian Dahle fra Tibe holdt en god og stram regi på arrangementet.

Møre og Romsdal er et Norge i miniatyr når en ser på bosettingsmønsteret. De folketette kommunene med befolkningsøkning og sterk næringsvirksomhet ligger på kysten. Fylket har 3 mellomstore byer, Ålesund, Molde og Kristiansund, som er preget av netto tilflytting og fødselsoverskudd.  Rundt disse ligger randkommuner med netto utflytting og fødselsunderskudd. Norge vil møte utfordringer etter en lang periode med økonomisk vekst. Det er viktig at vi nå ser på hva som kan styrke vår innovasjons- og konkurransekraft. Sentralisering av befolkningen vil påvirke alderssammensetningen i de forskjellige regionene. Det er yngre mennesker som flytter, og de med høy kompetanse vil bosette seg der de finner gode jobbmuligheter og et gode tjenestetilbud. I konkurranse om de beste hodene vil små og desentraliserte kommuner tape.  Det er politiske valg som styrer graden av sentraliseringen. På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet en rapport som viser følgende av hvorvidt man viderefører dagens politikk, legger til rette for økt sentralisering eller velger å motvirke denne. Rapporten blir offentligjort i november.

Gode samferdselsløsninger er en viktig driver for å knytte regioner sammen. Flere av innlederne var inne på at kommunesammenslåinger ikke bare skal være en økonomisk fusjon mellom kommunene – men bør ta utgangspunktet i å skape bedre kommuner for sine innbyggere.  Gode kvardagsregioner ble trukket fram som et viktig premiss. Pendleravstand under 1 time hver vei er avgjørende for bosettingsvalg, og derav muligheten til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. I tillegg må det finnes lokalt tilbud av tjenester som ivaretar daglige behov.  Det ble påpekt fra salen at det er viktig med åpne og demokratiske prosesser. I tillegg til at man tar hensyn til at det noen plasser ligger naturlig til rette for sammenslåinger, hvor en tar hensyn til den enkelte kommunes styrker og svakheter. Prosessen rundt kommunesammenslåing bør heller ikke preges av indre konkurranse og fogderistrid – men må være tuftet på at det må bygge en sterk region som motvekt til de store byregionene ellers i landet. Økonomi og størrelse henger sammen, og en må tørre å tenke stort. Kommunene bør ta styringen og by på seg selv – det ble sågar etterspurt salgsprospekt for kommunene.